АНОТАЦІЯ

В. П. Гудзь, А. П. Лісовал

В. О. Андрієнко,  М. Ф. Рибак

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО З ОСНОВАМИ ГРУНТОЗНАВСТВА І АГРОХІМІЇ

 

Друге  видання,  перероблене  та доповнене

 

За редакцією академіка АН ВШ України, заслуженого  працівника народної освіти, доктора сільськогосподарських наук, професора  В. П. Гудзя

 

Затверджено Міністерством  освіти і науки  України як підручник  для  студентів

вищих  навчальних  закладів

 

 

Київ – 2007


 

 


УДК  631.4(075.8) ББК 67.400я73

Г 93


 

Гриф надано


Міністерством освіти і науки України

(лист  №1.4/18 Г 1102  від 15.11.2006 р.)

 

Рецензенти:

Примак І. Д. — професор  Білоцерківського державного  аграрного університету;

Тихоненко Д. Г. — професор Харківського  національного аграрного університету  ім. В. Д. Докучаєва.

 

Гудзь В. П., Лісовал  А. П., Андрієнко  В. О., Рибак  М. Ф.

Г 93 Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії: Підручник.  За  редакцією  В. П. Гудзя.  Друге  видання,  пеA рероблене  та доповнене.  – К.: Центр  учбової  літератури,

2007. – 408 с.

 

ISBN  978A966A364A514A8

 

Висвітлені  питання  походження ґрунтів, їх властивості,  поширення, бонітування та шляхи підвищення родючості. Подано відомості про теоA рію живлення рослин, види і форми добрив, їх використання в системі удобрення  культур  у сівозмінах  та вплив  на формування величини  та якості врожаю. Викладено  основні теоретичні та практичні питання  земA леробства: умови життя рослин та їх регулювання,  захист посівів від бур’янів, сівозміни, обробіток ґрунту, захист його від ерозії, підготовка насіння до сівби, висівання сільськогосподарських культур та системи земA леробства в різних ґрунтовоAкліматичних зонах України.

Для викладачів  і студентів з економічних  спеціальностей вищих наA

вчальних закладів  III–IV рівнів акредитації.

 

ISBN  978A966A364A514A8           © Гудзь В. П., Лісовал А. П.,

Андрієнко  В. О., Рибак  М. Ф., 2007

© Центр учбової літератури,  2007


Вступ