СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Атлас почв Украинской  ССР. — К.: Урожай, 1979. — 159 с.

2. Гудзь В.П. Тлумачний словник з загального землеробства.  — К.: Аграрна наука, 2004. — 220 с.

3. Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьоний Ю.В. Землеробство. Підручник. — К.: Урожай, 1996. — 384 с.

4. Гудзь В.П., Примак І.Д., Рошко В.Г. та ін. Раціональні сіво- зміни  в сучасному  землеробстві.  — Б.Церква,  2003. — 384 с.

5. Гудзь В.П., Примак І.Д., Рошко В.Г. та ін. Механічний обро- біток ґрунту в землеробстві.  — Б.Церква, 2002. — 320 с.

6. Городній  М.М., Лісовал А.П., Бикін А.В. та ін. Агрохімічний аналіз. — К.: Арістей, 2005. — 468 с.

7. Ґрунтознавство  з основами геології: Навч. посібник / Ігна- тенко О.Ф., Кап штик М.В., Петренко Л.Р., Вітвицький С.В. — К.: Оранта, 2005. — 648 с.

8. Гнатенко О.Ф., Капштик М.В., Петренко Л.Р., Вітвицький С.В. Практикум з ґрунтознавства:  Навч. посібник / за редакцією про- фесора О.Ф. Гнатенка. — К., 2002. 230 с.

9. Копитко П.Г. Удобрення плодових і ягідних культур. — К.:

Вища школа, 2001. — 206 с.

10.  Крикунов В.Г. Ґрунти і їх родючість. Підручник. — К.: Вища школа, 1993. — 287 с.

11.  Лісовал А.П., Давиденко У.М., Мойсеенко Б.М. Агрохімія. Лабораторний  практикум.  — К.: Вища школа, 1994. — 335 с.

12. Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень. — К.: Ви- дав. центр НАУ, 2001. — 247.

13. Лісовал А.П., Макаренко В.М., Кравченко С.М. Система застосування добрив. — К.: Вища школа, 2002. — 317с.

14. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознав- ство: Підручник. — Чернівці, 2003. — 400 с.

15. Полупан М.І., Соловей В.Б., Кисіль В.І., Величко В.А. Виз- начник еколого-генетичного статусу та родючості  ґрунтів Украї- ни: Навчальний посібник.  — К.: Урожай, 2002. — 315 с.

16. Полевой определитель почв / под ред. Н.И. Полупана и

Б.С. Носко.  — К.: Урожай, 1979. — 159 с.