28.3. Підготовка насіння до сівби

 

Підготовка насіння до сівби залежно від його стану та культу- ри включає такі основні способи: очищення, сортування, каліб- рування, протруювання,  повітря-теплове обігрівання  тощо.

Очищення і сортування насіння. Насіння очищають і сорту- ють для того щоб відокремити домішки живого та мертвого сміття, підготувати для сівби найбільш повноцінне і вирівняне за розмірами  та масою насіння. Спосіб очищення зерна залежить від ступеня його засміченості,  виду насіння бур’янів та наявності зернових домішок. У господарствах  для цього застосовують зер- ноочисні машини ЗАВ–40, КЗС–80 М, КЗСУ–50, ОВП–20А, А1– Б32–0 та ін.

При підготовці до сівби насіння кукурудзи,  соняшнику, цукро-

вих буряків та інших культур крім очищення його калібрують, тоб- то сортують за довжиною, шириною і товщиною. Каліброване насіння рівномірніше висівається. Якщо, наприклад, сіють пунк- тирним способом, то в рядку висівається певна кількість насіння, що зменшує  подальші затрати праці та витрати коштів на дог- ляд за посівом.  У дослідах Верхнятської  дослідної станції вро- жай коренеплодів цукрових буряків при висіванні насіння діамет- ром 2 мм становив 282 ц/га, 2…3 мм — 320 ц/га, 3… 4 мм —

392 ц/га і понад 4 мм — 358 ц/га, тому при сівби цукрових бу-

ряків пунктирними  сівалками використовують  фракції каліброва- ного насіння діаметром  3,5 — 4,5 і 4,5 — 5,5 мм.

Насіння конюшини  і люцерни очищають на машині ЭСМ–1А.

Протруювання насіння є ефективним способом боротьби з бактеріальними  хворобами.  Розрізняють  мокре,  напівсухе, сухе та термічне знезаражування  насіння.

Мокре  протруювання насіння більш ефективне проти твер-

дої сажки всіх зернових культур (пшениці, жита, ячменю, проса),


а також проти твердої та летючої сажки вівса. За 2–3 дні до сівби насіння змочують розчином формаліну (на одну частину 40%-го розчину препарату беруть 300 частин води) за допомогою  уні- версальних машин ПСШ–3 або ПС–10. Потім зерно згортають у купи, накривають брезентом або мішками і залишають на 2 год. За цей час пари формаліну вбивають спори сажки, після чого насіння розсипають  під навісом тонким шаром і просушують. На

1 т зерна витрачають 100 л розчину, тобто 1 кг 40%-го розчину

формаліну можна протруїти 30 ц зерна.

Напівсухим способом протруюють тільки плівчасте зерно ячменю, вівса, проса. Для цього готують більш концентрований розчин: на 1 частину формаліну беруть 80 частин води. Оброб- лене насіння, згорнуте в купи, витримують під брезентом протя- гом 1 год. Потім його висівають без попереднього  підсушуван- ня. На 1 т насіння витрачають 30 л розчину.

Для сухого протруювання насіння хлібних злаків, зернобо-

бових, буряків, льону, соняшнику  та інших культур застосовують препарати  байган, фентуран, ТМТД, вітавакс, байлетон, фунда- зол тощо. Дози їх залежать від виду насіння, наприклад, для зернових доза становить від 1 до 2 кг на 1 т насіння. Кондиційне насіння протруюють сухим способом за 2–3 місяці до сівби на машинах ПС–10, ПСШ–3. Оскільки препарати дуже отруйні, під час протруювання насіння треба суворо дотримуватися  відпові- дної техніки безпеки.

Проти сажки пшениці та ячменю ефективне термічне знеза-

ражування: зерно замочують протягом  4 год. у воді, нагрітій до

28–32°С. При такій температурі спори гриба сажки швидко про- ростають. Потім, щоб убити пророслі спори сажки, зерно на 7–

8 хв. занурюють у воду, нагріту до 52–53°С. Після цього насіння охолоджують у холодній воді та просусушують на повітрі. Засто- совують також одноразове термічне протруювання, за якого на- сіння прогрівають  у воді при температурі  45–46°С протягом  4–

4,5 год. Для термічної обробки насіння використовують  також спеціальну установку КТС–0,5  та електродну  установку,  на якій насіння прогрівають  при температурі  45°С протягом  3,5–4  год. залежно від кондиції та сорту. Щоб запобігти  пошкодженню  на- сіння деяких культур, наприклад кукурудзи дротяниками, перед сівбою його обробляють інсектицидами.


 

Важливим у підготовці насіння до сівби є повітряно-тепловий обігрів на сонці протягом 3–5 год. або активне вентилювання підігрітим  повітрям до 30–35°С.

Насіння  зернобобових  культур  перед  сівбою  обробляють

нітрагіном,  азотобактерином, тобто препаратами, які містять бульбочкові або азотфіксуючі  бактерії.

Широко застосовують також дражування та інкрустацію на- сіння. При дражуванні насіння, наприклад буряків, моркви, обво- лікають захисно-поживною оболонкою  і надають йому кулястої форми. Інкрустація  насіння передбачає покриття  його  захисни- ми плівками, до складу яких входять ростові речовини, мікродоб- рива та інсектициди.