27.3.2. Передпосівний обробіток ґрунту під ярі культури

 

Система передпосівного обробітку ґрунту — це сукупність прийомів, які виконують у певній послідовності для підготовки ґрунту до сівби  сільськогосподарських культур. Передпосівний обробіток  сприяє збереженню  вологи в ґрунті, створює сприят- ливі умови для рівномірного  заробляння насіння на потрібну гли- бину, його проростання  і подальшого  росту рослин.  У разі по- треби перед сівбою знищують бур’яни та заробляють у ґрунт добрива й гербіциди.  Цей комплекс прийомів у кінцевому підсум- ку дає змогу мати дружні повноцінні сходи сільськогосподарсь- ких культур.

Система передпосівного обробітку ґрунту під ярі культури складається  з ранньовесняного  його  розпушування  (закриття

вологи), обробітку перед сівбою, який, залежно від ґрунтово- кліматичних умов та біологічних особливостей вирощуваної куль- тури, складається з культивації, глибокого  розпушування,  пере- орювання і коткування.

Основним завданням закриття вологи є збереження в ґрунті нагромадженої  за осінньо-зимовий період  вологи,  яка навесні

інтенсивно випаровується, особливо з ущільненого ґрунту. Підра- ховано, що при гребенястій  поверхні з ущільненого ґрунту в ок- ремі сонячні дні навесні випаровується  80–100  т/га води. Тому закриття  вологи є терміновою  весняною роботою.

Ознакою готовності поля до закриття вологи є посіріння вер-

хівок гребенів  ріллі. Починати закриття вологи треба вибірково. Найбільше зберігається ґрунтової вологи при ранньовесняному обробітку зябу тоді, коли шлейфування і боронування проводять одночасно, тобто знаряддя знаходяться в одному агрегаті.  При цьому ґрунт добре розпушується  та вирівнюється  його поверх- ня. Створення на поверхні ґрунту дрібногрудочкуватого шару запобігає випаровуванню вологи, оскільки переривається капі- лярний зв’язок  між нижнім зволоженим та верхнім його шарами.

Порядок  розміщення  знарядь в агрегаті  залежить  від стану

ґрунту. На дуже ущільнених ґрунтах у першому ряду тракторного агрегату  знаходяться важкі борони, а в другому  — шлейфи. На більш структурних ґрунтах, де після зяблевої оранки утворюєть- ся гребеняста поверхня, в першому ряду розміщують  шлейф, а в другому  — борони. Основною вимогою  при закритті  вологи є


утворення на поверхні ґрунту добре розпушеного дрібногрудоч- куватого шару завтовшки 3–5 см. Для цього шлейфування і бо- ронування виконують у два сліди навскоси (під кутом 45°) до напряму оранки.

Залежно від фізичних властивостей ґрунту та його вологості

запроваджують також інші схеми розміщення знарядь під час закриття  вологи.  Так, спочатку  в один слід боронують,  а через кілька годин пускають агрегат із шлейфів, борін і райборінок.

Передпосівний обробіток ґрунту. Після весняного  закрит- тя вологи проводять передпосівну ті полів обов’язково треба провести глибоку оранку. Після збирання кукурудзи та соняшнику необхід- не попереднє лущення поля для кращого загортання  рослинних решток під час оранки.

В умовах прояву вітрової та водної ерозії обробіток ґрунту пови-

нен мати ґрунтозахисний характер. Для цього здійснюють безпо- лицевий та контурний зяблевий обробіток ґрунту. Залишки стерні на поверхні поля, оранка впоперек схилу значно зменшують втрати ґрунту від здування і змиву, сприяють кращому використанню опадів.