27.3. Системи  обробітку ґрунту

 

Система обробітку ґрунту — це сукупність науково обґрунто- ваних прийомів обробітку ґрунту під культури в сівозміні. При цьому враховують ґрунтовокліматичні умови місцевості, забур’я- неність полів та біологічні особливості  вирощуваних культур.

За часом виконання  робіт розрізняють  зяблевий,  передпо-

сівний та післяпосівний обробітки ґрунту. Зяблевий — це основ- ний обробіток ґрунту в літньо-осінній період під сівбу або садіння


 

сільськогосподарських культур в наступному році. Передпосів- ний обробіток ґрунту проводять перед сівбою або садінням сіль- ськогосподарських культур. Післяпосівний обробіток ґрунту здій- снюють після сівби або садіння сільськогосподарських культур.