НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Надія Григорівна САЛУХІНА Олена Миколаївна ЯЗВІНСЬКА

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 

ПІДРУЧНИК

 

Оригінал-макет підготовлено  видавництвом

«Центр учбової літератури»

 

Підписано  до друку 30.10.2009. Формат  70x100 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 19,53.

Наклад  600 прим.

 

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006