Науково-педагогічна література

 

1.         Анищенко І., Рудик Т. Безпечність харчових продуктів на  основі принципів НАССР: проблеми та  шляхи вирішення // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 1. — С. 35–38.


2.         Белобрагин В.Я. Стандарты ИСО серии 9001, ИСО 14001  — второе дыхание?

// Стандарты и качество. — 2006. — № 11. — С. 70–75.

3.         Бурдина В. Стандартизация как средство управления качеством // Стан- дарты и качество. — 2007. — № 1. — С.20–22.

4.         Величко О. Гармонізація національних стандартів: основні завдання та про- блеми діяльності ТК // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006.  —

№ 6. — С. 17–20.

5.         Величко  О.,    Проненко    С.   Cучасний   стан   гармонізації   національних стандартів         України   з    документами   і    рекомендаціями   OIML        // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 4. — С. 18–23.

6.         Версан В.Г. Стандарт ИСО 9001:  Его  роль в стандартах ИСО 9000  версии

2008 года  // Стандарты и качество. — 2006. — № 7. — С. 66– 68.

7.         Віткін Л. Аналіз досвіду застосування Угоди  про  технічні бар’єри в торгівлі

СОТ // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 3. — С. 9–17.

8.         Віткін Л.,  Євдокімов С., Полякова І. Міжнародне співробітництво  в галузі технічного регулювання // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006. —

№ 4. — С. 19–29.

9.         Вяткін О.,    Лаврентьєва М.    Системи   управління    якістю    в    органах виконавчої  влади. Практичний  досвід   // Стандартизація,  сертифікація, якість. — 2009. — № 3. — С. 54–56.

10.  Внесок ISO у захист навколишнього середовища // Стандартизація, серти- фікація, якість. — 2009. — №4  . — С. 51.

11.  Голінка І. Розвиток стандартизації на міжнародному, регіональному та на- ціональному рівнях // Стандартизація, сертифікація, якість. —  2009.  —

№ 1. — С. 11–17.

12.   Гордієнко Т., Тетера В. Діяльність українських ТК та  їх організаційно-мето- дичне забезпечення // Стандартизація, сертифікація, якість. —  2006.  —

№ 2. — С. 15–21.

13.  Грищенко Ф. Українські ТК: Оцінювання участі у міжнародній та європейсь- кій  стандартизації // Стандартизація, сертифікація, якість. —  2007.  —

№ 1. — С. 31–32.

14.  Захист  прав  споживачів: Соціально-правовий аспект   / А.А. Мазаракі, О.М. Язвінська, Л.В. Ніколаєва та  ін. За заг.  ред. Л.В. Ніколаєва. — К., 2002. —

312 с.

15.   Захожай В.Б., Салухіна Н.Г., Язвінська О.М., Чорний А.Ю. Управління якістю: Підр. — К.: МАУП, 2009.

16.  Іваненко Л.М., Язвінська О.М. Реалізація прав споживачів на придбання това- ру належної якості // Право  України. — 2003. — № 8. — С. 73–77.

17.  ИСО исполняется 60 лет // Мир стандартов. — 2007. — № 1. — С. 59–60.

18.   Казуакі Міягішима. Комисія «Кодекс Аліментаріус» // Стандартизация. Сер- тифікація. Якість — 2006. — № 4. — С. 44–47.

19.  Калита П. Загальнолюдські цінності, соціально спрямований бізнес і систем- не управління // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2008.  — № 2. — С. 53–57


20.  Калита Т.П. Системы управления  качеством: По стандарту ИСО 9001  или по предприятию? // Стандарты и качество. — 2006. — № 2. — С. 70–72.

21.   Коломієць Т.М., Притульска Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів: Підр.: У 2 ч. — 2-ге вид.,  допов. та  переробл. — К.: Київ.  нац.  торг. — екон. ун-т,

2007. — Ч. 1. — 370 с.

22.  Королько С, Шаповал В.,  Юзьків Я. Планування робіт з  національної стан- дартизації // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009.  — № 4. — С. 10–17.

23.  Корчевна Л., Новіков В., Никитюк O. Щодо якості влади у рамках концепції

«сталого розвитку»  та  «соціальної відповідальності» // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 1. — С. 63–65.

24.  Коршунов Д.А. Шлях до технічного регулювання // Стандартизація, серти- фікація, якість. — 2006. — № 4. — С. 30–32.

25.  Коршунов Д.А. Ще раз про якість // Стандартизація, сертифікація, якість. —

2008. — № 2. — С. 58–561

26.  Лосюк Л. Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ // Стандар- тизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 4. — С. 3–9.

27.  Лукьянова В.Ю.  Проблемы реформы технического регулирования  // Стан- дарты и качество. — 2006. — № 12. — С. 24–107.

28.  Мазур Г.,  Дзюба Т.  Харчові продукти:  системи управління  безпечністю // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 1. — С. 58–60.

29.  Маленька О. Державна метрологічна система: Розвиток нормативної бази

// Стандартизація, сертифікація, якість. — 2008. — № 2. — С. 29–31.

30.  Маслак А., Комліченко Є. Актуальність уведення функцій маркетингу в ор- ганах із сертифікації // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006.  —

№ 2. — С. 41–45.

31.  Мельник Ю.Ф., Новиков В.М., Школьник Л.С. Основи управління безпечністю харчових продуктів: Навч. посіб.  Ч.1. — К., 2007. — 297 с.

32.   Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг: Підр. — К., 2002. — 298 с.

33.  Новиков В.,  Нікітюк О. Тенденції розвитку  вимог до  лабораторій згідно з

ISO/IES   17025:2005 // Стандартизація, сертифікація, якість. —  2006.  —

№ 1. — С. 30–32.

34.  Новиков В., Нікітюк О. Система управління безпечністю харчових продук- тів: Застосування методології«життєвих циклів» // Стандартизація,  сер- тифікація, якість. — 2008. — № 2. — С. 50–52.

35.  Основные тенденции технического регулирования в Европейском Союзе  // Мир стандартов. — 2006. — № 9. — С. 88–95.

36.  Пиндер А., Киссинджер-Мэтрей Д. Главный фокус: сектор услуг и станда- рты находя общий язык // Стандарты и  качество. —  2006.  —  № 4.  — С. 49–51.

37.  Полякова І., Бояркін В. СЕN: оновлена стратегія // Стандартизація, серти- фікація, якість. — 2008. — № 1. — С. 14–20.

38.  Притульська Н.В. Сучасні проблеми продовольчої безпеки України в умовах глобалізації // Товари і ринки. — 2006. — № 1. — С.119–127.


39.  Реформування національної системи технічного регулювання // Стандар- тизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 3. — С. 3.

40.  Розенталь О.М. Реформа технического регулирования  как государственная политика и бизнес-проект // Методы оценки соответствия. — 2006. — № 8.

41.  Саєвич І. Вступ України до СОТ: Здобутки Держспоживстандарту у 2006 році // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2007. — № 1. — С. 6–9.

42.  Салухина Н.Г.,  Башкатова  О.І.  Організація  і  технологія  інспектування: Навч. посіб.  — К., 2003. — 213 с.

43.  Салухіна Н. Г.,  Язвінська  О.М.,   Башкатова О. І.  Захист  прав  споживачів: Навч. посіб.  — К., 2007. — 382 с.

44.  Самойленко А.А. Сертифікація послуг: Навч. посіб.  — К., 2003. — 144 с.

45.  Самойленко А.А.  Сертифікація продовольчих  товарів: Навч.   посіб.   —  К.,

2006. — 212 с.

46.  Седдон  Д. Стандарты ИСО серии 9000: болезнь экономики? // Деловое совер- шенство. — 2005. — № 4. — С. 8 –13.

47.  Сидоренко О.В. Методологічні на прикладні аспекти оцінювання якості та конкурентоспроможності товарів // Стандартизація,  сертифікація, якість. — 2005. — № 1. — С. 63–67.

48.  Ситніченко В.,  Стояків Є., Кісельова Г. Сучасні системи  менеджменту як інструмент виходу з  кризи // Стандартизація,  сертифікація, якість. —

2009. — № 3. — С. 57–61.

49.  Солин А.Л. Как выполнить требования стандартов ИСО к обеспечению удо- влетворенности потребителей // Стандарты и качество. — 2006. — № 4. — С. 80–83

50.  Стандарт ISO 22000 гарантирует безопасность пищевых продуктов // ISO

9000+ISO 14000.  — 2006. — № 3. — С. 2–5

51.  Тетера В., Нелепов А., Цициліано О. Гармонізація нормативної бази  на основі сучасних  міжнародних та   європейських стандартів // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2008. — № 3. — С. 40–46.

52.  Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізне- су: Монографія. — К., 2006. — 537с.

53.  Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб.  — К.. — 179 с.

54.  Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Новак М.В. Управління якістю готельних по- слуг: Монографія. — К., 2006. — 234 с.

55.  Трейер В. Услуги — современный подход // Стандарты и качество. — 2006. —

№ 7. — С.84–86.

56.  XXXIV засідання МДР // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009.  —

№ 1. — С. 3–7.

57.  Філіпчук Г., Юзьків Я. Система технічного регулювання в Україні потребує подальшого вдосконалення // Стандартизація,  сертифікація,  якість.  —

2006. — № 3. — С. 6–16.

58.  Філіпчук Г., Цициліано О.,  Дерев’янко В. Історичне коріння стандартизації

// Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006. — № 2. — С. 29–32.


59.  ХАССП — идти в ногу со временем // Пищевая промышленность. — 2003.  —

№ 10. — С. 86–87.

60.  Хакан Мюрбі.  Міжнародні стандарти ISO на підтримку процесів сталого розвитку // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009.  — №  3. — С. 4–5.

61.  Цициліано О.Д., Зіміна Г.К., Креативність та стандартизація як основа кон- курентоспроможності            організації   //  Стандартизація,   сертифікація, якість. — 2007. — № 1. — С. 66–71.

62.  Чилилов А.  Туристические услуги:  Методология технического регулирова- ния // Стандарты и качество. — 2006. — № 4. — С.34– 35.

63.   Шаповал В. Планування стандартизації: завдання та проблеми // Стандар- тизація. Сертифікація. Якість. — 2006. — № 2. — С. 6–14.

64.  Шмаков А.Г.,  Борисенко В.А.,  Барышников С.А.  Термин «ремонт»  требует уточнения // Стандарты и качество. — 2006. — № 7. — С. 44–45.

65.   Юзьків Я., Тетера В. Роль стандартизації у підвищенні якості та  конкурен- тоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг // Стандартиза- ція, сертифікація, якість. — 2006. — № 5. — С. 16–20.

66.   Юзьків Я., Цициліано О. Узагальнена оцінка ситуації у сфері стандартизації та  суміжних видів діяльності // Стандартизація, сертифікація, якість. —

2008. — № 3. — С. 25–39.

67.  Язвінська О.М. Історія консюмеризму: Навч. посіб.  — 2-ге доп. і перероб. вид. — К., 2003. — 364 с.

68.  Язвінська О.М. Консюмерське сприйняття сучасної філософії якості // Віс- ник Національного транспортного університету. — Вип.  15. — Част  2. — К.: НТУ, 2008. — 420 с. — С. — 344–351.

69.  Язвінська О.М. Консюмерський контроль за  дотриманням правил торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами // Управління проекта- ми. Системний аналіз і логістика: Наук. журн. — 2006. — № 3. — С. З23–329.

70.  Язвинская Е.Н. Право  на  информацію — основополагающее право потреби- телей на  надлежащее качество товара // Мат-лы межд.  симп. «Человек  и христианское  мировоззрение: Cвобода, равенство и  справедливость —  их сущность и  основания». — Вып.  13.  — Симферополь, 2008 г.  — 200  с. — С.

137–140.

71.  Язвінська О.М. Система захисту прав споживачів в економічно високорозви- нених країнах // Юрид.Україна — 2004. — № 2. –С. 55–62.

72.  Язвінська О.М. Споживчий Інтернаціонал // Політика і час. — 2003. — №  5. — С. 61–69.

73.  Язвінська О.М. Формування системи захисту прав споживачів в Україні // Юрид.  вісн.України. — 2003. — № 49. — С. 10; № 51. — С. 12.

74.  Язвінська О.М. Чи потрібне маркування генетично модифікованих продук- тів? // Юрид.  вісн. України. — 2004. — № 4. — С. 9–10.