Нормативні документи і матеріали

 

1.         Сертифікація в  Україні. Нормативні акти: У 3-х  ч.  —  К.: Держстандарт

України, 1998–2002. — 811 с.

2.         ДК 016-97. Державний класифікатор продукції та послуг України від 30. 12.1997. — К.: Держстандарт України, 1998.

3.         ДК 009-96.    Державний  класифікатор   видів   економічної   діяльності   від

22.10.96. — К.: Держстандарт України, 1996.

4.         ДК 004–2003.  Український   класифікатор   нормативних   документів.   К.: Держспоживстандарт України, 2003.

5.         ДСТУ 2296-93.  Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні ви- моги та правила застосування.

6.         ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

7.         ДСТУ 3021-95.  Випробування і контроль якості продукції. Терміни та  ви- значення.

8.         ДСТУ 3144-95.  Коди та  кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення.


9.         ДСТУ 3145-95.  Коди та  кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

10.  ДСТУ 3147-95.  Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Формат та  розташування штрихових позначок ЕАМ на тарі та  упаковці товарної продукції. Загальні вимоги.

11.  ДСТУ 3148-95.  Коди  та  кодування інформації. Штрихове кодування. Систе- ма  електронного  обміну документами на  постачання продукції. Загальні вимоги.

12.  ДСТУ 3356-96.  Коди  та  кодування інформації. Штрихове кодування. Марку- вання об’єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів  ЕАМ на продукцію.

13.  ДСТУ 3359-96.  Коди  та  кодування інформації. Штрихове кодування. Марку- вання об’єктів ідентифікації. Якість друку штрих-кодових позначок. За- гальні технічні вимоги та методи контролю.

14.  ДСТУ 1.0:2003.  Національна стандартизація. Основні положення.

15.  ДСТУ 1.1:2001.  Національна стандартизація.  Стандартизація та  суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних питань.

16.  ДСТУ 1.2:2003.   Національна стандартизація.  Правила  розроблення  націо- нальних нормативних документів.

17.  ДСТУ 1.3:2003.  Національна стандартизація.  Правила розроблення, побудо- ви, викладання, погодження, прийняття та позначення технічних умов.

18.  ДСТУ 1.5:2003.  Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

19.  ДСТУ 1.6.  Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів.

20.  ДСТУ 1.7:2001.  Національна стандартизація.  Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

21.  ДСТУ 1.8.   Національна  стандартизація.   Правила  розроблення  програми робіт зі стандартизації.

22.  ДСТУ 1.9.  Національна стандартизація.  Правила розроблення  та   впрова- дження міждержавних стандартів.

23.  ДСТУ 1.10.  Національна стандартизація.  Державні класифікатори  соціаль- но-економічної інформації. Основні положення, правила розроблення, веден- ня та скасування.

24.  ДСТУ 1.11.  Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів.

25.  ДСТУ 1.12.  Національна стандартизація. Правила ведення справ норматив- них  документів.

26.  ДСТУ 1.13:2001. Національна стандартизація.  Правила надавання  повідом- лень торговим партнерам України.

27.  ДСТУ 3230–95. Управління  якістю  та   забезпечення якості. Терміни та визначення.

28.  ДСТУ 3250–95. Порядок розроблення плану державної стандартизації.

29.  ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.


30.  ДСТУ 3410-2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

31.  ДСТУ 3411-2004. Система сертифікації  УкрСЕПРО.  Вимоги до органів з сер- тифікації та порядок їх акредитації.

32.  ДСТУ 3412-96.  Система сертифікації УкрСЕПРО.  Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

33.  ДСТУ 3413-96.  Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення серти- фікації продукції.

34.  ДСТУ 3414-96.  Система сертифікації УкрСЕПРО.  Атестація виробництва.

Порядок здійснення.

35.  ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи.

36.  ДСТУ 3416-96.  Система сертифікації УкрСЕПРО.  Порядок реєстрації  об’єк- тів добровільної сертифікації.

37.  ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання резуль- татів сертифікації продукції, що імпортується.

38.  ДСТУ 3418-96.  Система сертифікації  УкрСЕПРО.  Вимоги до  аудиторів та порядок їх атестації.

39.  ДСТУ 3419-96.  Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якос- ті. Порядок проведення.

40.  ДСТУ 3420-96.  Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифі- кації систем якості та порядок їх акредитації.

41.  ДСТУ 3498-96.  Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.

42.  ДСТУ 2296-93.   Національний знак  відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.

43.  ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення.

44.  ДСТУ 4161-2003. Системи управління  безпечністю  харчових  продуктів.

Вимоги.

45.  ДСТУ ISO 22 000:2007.  Системи управління безпечністю харчових продуктів.

Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.

46.  ДСТУ 2708-99.  Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організа- ція та порядок проведення.

47.  ДСТУ ISO/ІЕС Guide 59:2000. Кодекс усталених правил стандартизації.

48.  ДСТУ ISO  9000:2000. Системи управління  якістю.  Основні положення та словник.

49.  ДСТУ ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги.

50.  ДСТУ ISO 9001:2008. Системи управління якістю. Вимоги.

51.  ДСТУ ISO 13425:2004. Застосування статистичних методів. Настанови що- до  вибору статистичних  методів у стандартизації  (ІSO/TR 13425:2003, ІDT).

52.  ДСТУ 4268-2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення туристів. Загаль- ні вимоги.

53.  ДСТУ 4527:2006. Послуги туристичні.  Засоби розміщення. Терміни та  ви- значення.


54.  ДСТУ ISO/ІЕС Guide 59-2000. Кодекс усталених правил стандартизації.

55.  ДСТУ ISO/ІЕС 17025–2001. Загальні вимоги до компетентності випробуваль- них  та калібрувальних лабораторій.

56.  ЕN 45004: 1995.  Загальні критерії для  роботи органів різних типів, що вико- нують перевірки як  третя сторона // Інформ. бюл. з міжнар. стандарти- зації. — 1997. — № 4. — С. 317–330 (або ДСТУ EN 45004-98  «Загальні вимоги до органів контролю різного типу»).

57.  Каталог стандартів ISO // Режим доступу:

http://www.iso.org/iso_catalogue.htm

58.  ISO 9001:2008. Системи управління якістю. Вимоги.

59.  ІSО 9004-2. Провідні вказівки по послугах.

60.  ISO 14001:2004. Системи управління довкіллям. Вимоги і настанови із засто- суванням.

61.  ISO/ІЕС  Guide  2:2004.  Стандартизація та  споріднені види діяльності. Зага- льний словник.

62.  ІSО 22000:2005 Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.

63.  ISO/ТS 22003.  Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту без- пеки харчових продуктів.

64.  ISO/ТS 22004:2005. Системи менеджменту безпеки харчових продуктів.

Настанова із застосування ІSO 22000:2005.

65.   OHSAS 18001:1999. Менеджмент безпеки і охорони праці персоналу. Вимоги.

66.  SA 8000:2001. Соціальний захист.

67.  ISO/ІЕС 17025:2005 (друга редакція 2005-05-15). Загальні вимоги до компетен- тності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

68.  ISO/IEC Guide 59:1994. Кодекс усталених правил стандартизації.

69.  ISO/FDIS  18513:2003. Послуги туристичні. Готелі та  інші  типи розміщення туристів. Термінологія.

70.  МИ 1317–86. Методические указания.  Государственная  система обеспече- ния единства измерений. Результати и характеристики погрешности измерений. Формы представлення.  Способи использования при  испьпаниях образцов продукции и контроле их параметров.

71.  МИ 1552-86.  Методические указания. Госудаственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание погреш- ности результатов измерений.

72.  ГОСТ  28681.4-95. Туристско-экскурсионное  обслуживание. Класификация гостиниц.

73.  ГОСТ 8.010-99.  Государственная система обеспечения единства измерений.

Методики выполнения измерении. Основные положення.

74.  ГОСТ 1.1-2002.  Межгосударственная система стандартизации.  Термины и определения.

75.  ГОСТ ИСО 9000–2001. Системы менеджмента качества.  Основные положе- ния и словарь.


76.  Директива Ради 76/768/ЄЕС про косметичні засоби.

77.  Директиви Ради 84/450/ЄЕС від 10 верес. 1984  р. стосовно реклами, що  вво- дить в оману.

78.  Директива Ради 85/374/ЄЕС від 25 лип. 1985 р. щодо зближення законів, під- законних та  адміністративних актів держав-членів стосовно відповідаль- ності за неякісну продукцію.

79.  Директива Ради  88/378/ЄЕС від  3 трав. 1988  р.  про  забезпечення безпеки дитячих іграшок.

80.  Директива Ради  90/314/ЄС щодо організованих туристичних  мандрівок, турів і комплексних турне.

81.  Директива Ради 93/43/ЄЕС від 14 черв. 1993  р. про  гігієну харчових продук- тів та Кодекс Аліментаріус.

82.  Директива ЄС 93/465/ЄEC від  22 лип. 1993  р.  щодо модулів для  різних фаз процедур оцінювання відповідності і правил надання і використання марку- вання знаком відповідності «CE».

83.  Директива Ради 96/26/ЄС від 29 квіт. 1996 р. про  допуск до роботи компаній, що  займаються автомобільними вантажними і пасажирськими перевезення- ми, а також про  взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших свідоцтв професійної кваліфікації для надання підтримки таким підприємствам у здійс- ненні своїх прав на свободу проведення національних і міжнародних перевезень.

84.  Директива Ради 96/74/ЄС про найменування текстильної продукції.

85.  Директива Ради 97/55/ЄС про  оманливу рекламу з доповненнями, внесеними

Директивою про порівняльну рекламу 84/450/ЄЕС.

86.  Директива Ради 98/27/ЄС про судові заборони з метою захисту споживачів.

87.  Директива Ради 98/76/ЄС від 1 жовт. 1998 р. про  доповнення до Директиви

96/26/ЄЕС про  дозвіл на діяльність вантажних і пасажирських перевізників, а також про  взаємне визнання дипломів, сертифікатів та  інших свідоцтв про  кваліфікацію з метою полегшити таким операторам право на  вільне здійснення національних і міжнародних перевезень.

88.  Директива Ради 99/44/ЄС від 25 трав. 1999  р. про  деякі особливості прода- жу споживчих товарів і пов’язаних з ними гарантій.

89.  Директива Ради 2000/13/ЄС про харчову продукцию.

90.  Директива Ради 2001/83/ЄС про медичну продукцію для застосування людьми.

91.  Директива Ради 2001/95/ЄС про загальну безпеку продукції.

92.  Директива ЄС 2001/18/ЄС від 17 серп. 2002 р. про  навмисне вивільнення гене- тично модифікованих організмів у довкілля.

93.  Директива Ради 2004/22/ЄС про вимірювальні прилади.