ПЕРЕДМОВА

 

Зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократич- них реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів є невід’ємною  умовою  вступу  України  до  Ради  Європи,  Світової  організації  торгівлі (СОТ), інших впливових міжнародних організацій. Стратегічний курс на поліпшення якості й конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення захисту інтересів споживача має широку нормативно-правову базу і налічує нині майже 300 законів та ін- ших нормативних актів. Методологія підвищення якості життя закладена в основу діяль- ності багатьох державних і громадських структур.

Розвиток української системи технічного регулювання якості та безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) відбувається нині переважно у руслі розвитку світової практи- ки. При цьому значною мірою методи, схеми та організація національної стандартизації і сертифікації коригуються, адаптуються до особливостей сучасного стану вітчизняної економіки, все більше стають дійовими інструментами регулювання ринкової економіки. У період переходу від адміністративно-командної системи управління економікою до ринку, росту підприємництва вони у значній мірі забезпечила захист споживача від над- ходження в сферу обігу неякісних і небезпечних товарів. На даному етапі українська стандартизація і сертифікація вимагають свого удосконалення та подальшого розвитку.

Сьогодні споживач хоче бути впевненим у тому, що надана постачальником проду- кція за сукупністю своїх характеристик здатна задовольнити його потреби, і має право за бажанням отримати від постачальника відповідні докази цього. Найкращий спосіб дове- дення, що об’єкт відповідає задекларованим у технічних регламентах супроводжуваль- ній документації чи рекламних проспектах показникам якості, – це здійснення контролю цього об’єкта експериментальними методами, оцінювання його відповідності шляхом спостережень, випробувань, калібрування, тобто вимірювань. Лише на підставі отрима- них об’єктивних оцінок можна робити висновки щодо придатності продукції до застосу- вання (використання) за призначенням.

Даний підручник є узагальненою працею з узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг). Важлива увага приділяється визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю, висвітлено організаційно-методичні та правові принципи стандартизації і сертифікації в світі та в Україні.


 

 

З урахуванням сучасних методологічних і методичних підходів щодо написання підручників та навчальних посібників в даній роботі автори сконцентрували увагу на та- ких суттєвих моментах, як:

•     оновлення концептуальних проблем;

•     концентрованість викладу теоретичного матеріалу;

•     використання допоміжних засобів.

Структура підручника стандартизована згідно сучасних вимог до підготовки підру- чників та посібників для вищих навчальних закладів. Кожний розділ супроводжується фундаментальними висновками, контрольними питаннями та завданнями для самостій- ної перевірки знань. Для більш зручного засвоєння матеріалу надаються приклади, клю- чові терміни та поняття, бібліографічний опис, який містить перелік нормативних актів, додаткову спеціальну літературу. Підручник містить ряд схем, які логічно доповнюють викладений матеріал та полегшують його засвоєння. Як додатки надаються основні нор- мативно-правові акти, що регулюють проблеми стандартизації, сертифікації та управлін- ня якості.

Підручник відповідає структурно-логічній схемі підготовки спеціалістів з менедж- менту, маркетингу, експертизи товарів та послуг, митної справи, консюмеризму. Врахо- вує взаємозв’язок з такими дисциплінами, як «Стандартизація і сертифікація товарів та послуг»,  «Економіка  підприємства»,  «Маркетинг»,  «Менеджмент»,  «Товарознавство»,

«Експертиза товарів і послуг», «Управління якістю», «Захист прав споживачів», «Пове- дінка споживача», «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» «Правознавст- во» і таке інше.

Вивчення проблеми відіграє важливу загальноосвітню, світоглядну, патріотичну, методологічну роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з питань технічного регулювання й управління якістю продукції. Саме їм доведеться реалізовувати прийдеш- ні політичні, економічні, соціальні, інші реформи, які допоможуть розв’язанню пробле- ми якості в нашій державі.

Автори висловлюють подяку всім, хто допомагав у створенні підручника, і будуть вдячні читачам за пропозиції щодо вдосконалення змісту та структури роботи.