Питання та завдання для самоконтролю

 

1.         Яка роль сертифікації у системі підвищення якості продукції та послуг?

2.         Дайте визначення сертифікації. Яка організація формує міжнародні вимоги до термінів і визначень у галузі сертифікації?

3.         Порівняйте сутність  понять  «сертифікація» та  «підтвердження відповід- ності».

4.         Що таке «система сертифікації»?

5.         Які існують види сертифікації?

6.         Визначте призначення добровільної сертифікації та  охарактеризуйте її об’єкти.

7.         Встановіть відмінності добровільної сертифікації від обов’язкової.

8.         Охарактеризуйте історичну динаміку створення національних та  міжна- родних організацій з оцінення відповідності та акредитації?

9.         Визначте організаційну структуру та  основні напрями діяльності Міжна- родної організації із стандартизації (ISO).

10.  Що таке технічні бар’єри в торгівлі та  які шляхи їх усунення? Які міжнаро- дні організації працюють у цьому напрямку?

11.  Розкрийте історичну динаміку створення національної системи сертифі- кації в Україні.

12.   Поясність структуру законодавчої та нормативної бази  сертифікації.

13.  Поясніть завдання Державного Комітету України з питань технічного ре- гулювання та  споживчої політики» (Держспоживстандарту) в галузі сер- тифікації.

14.  Розкрийте повноваження центральних органів виконавчої влади в системі оцінення відповідності України.

15.  Яку  роботу виконують територіальні центри зі стандартизації,  метро- логії та сертифікації продукції (послуг)?

16.  Наведіть приклади участі України у роботі міжнародних та  регіональних організаціях з оцінення відповідності.

17.  Зробіть аналіз структурної схеми сертифікації в системі УкрСЕПРО Та ви- значте його функції.

18.  Визначте основні функції учасників сертифікації в системі УкрСЕПРО.

19.  Що таке акредитація і яка  її  мета? На яких принципах базується діяль- ність з акредитації в Україні?

20.  Яке призначення випробувальних лабораторій?

21.  Охарактеризуйте загальні вимоги до порядку проведення сертифікації про- дукції (процесів, робіт, послуг) в системі УкрСЕПРО

22.  Поясніть, від чого  залежить схема  (модель) сертифікації заявленої продук- ції чи послуг. Які схеми сертифікації Ви знаєте?


23.  Що таке сертифікат відповідності, свідоцтво щодо його визнання та  дер- жавний Реєстр системи УкрСЕПРО?

24.  Що таке атестат виробництва, сертифікат відповідності і ліцензійна уго- да між замовником і Держспоживстандартом України?

25.  Розкрийте особливості сертифікації груп однорідної продукції.

26.  Розкрийте особливості сертифікації продовольчих товарів.

27.  За якими показниками проводиться ідентифікація продукції?

28.  Охарактеризуйте особливості сертифікації продуктів рослинного та тва- ринного походження, товарів дитячого харчування.

29.  Обґрунтуйте особливості послуг як об’єкта сертифікації. Охарактеризуй- те можливі схеми сертифікації послуг.

30.  З якою метою проводять сертифікацію систем якості виробництва?

31.  Яка специфіка етапів загальної процедури перевірки системи якості?

32.  Визначте пріоритети в діяльності УкрНДІССІ та УкрНДНЦ.

33.  Охарактеризуйте доробки вітчизняної метрології. Які  вітчизняні метро- логічні структури Ви знаєте?


 

Додаток

 

Перелік інформаційних документів підприємства готельного господарства на систему якості

 

Найменування документів

1.         Інформаційно-повідомлювальні документи:

2.         Претензії та рекламації з якості.

3.         Відомості про неякісне обслуговування.

4.         Відомості про відгуки та пропозиції споживачів.

5.         Відомості про порушення дисципліни праці, посадових інструкцій.

6.         Відомості про зміни у внутрішніх стандартах.

7.         Відомості про дозволені відхилення у внутрішніх стандартах готелю.

8.         Відомості про рівень якості послуг.

9.         Документація на послуги.

10.       Заявки на навчання кадрів і підвищення кваліфікації.

11.       Узагальнені заявки про матеріально-технічне забезпечення.

12.       Документи на вхідний контроль закуплених матеріально-технічних засобів.

13.       Відомості про вхідний контроль.

14.       Претензійні документи постачальникам.

15.       Заявки на техніку, обладнання, меблі інше оснащення житлових і нежитлових приміщень.

Інформаційно-контрольні документи:

1.         Акти про неякісне надання послуг.

2.         Картки контролю рівня якості.

3.         Протоколи контролю якості.

Інформаційно-облікові звітні документи:

1.         Таблиці показників якості роботи.

2.         Звіти про реалізацію заходів щодо забезпечення та підвищення якості послуг.

3.         Довідки про штрафні санкції за скаргами споживачів.

4.         Звіти про якість роботи служб і підрозділів підприємства.

5.         Комплексний звіт підприємства про якість послуг.

Інформаційно-аналітичні та планові документи

1.         Всі види програм і планів робіт у галузі якості послуг.

2.         План вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства.

3.         Графіки проведення всіх видів контролю якості послуг.

4.         Плани та графіки навчання, атестації, проведення тренінгів працівників.

5.         Плани матеріально-технічного забезпечення підприємства.

6.         Договори з діловими партнерами.

7.         Плани ремонту, реконструкції номерного фонду та інших підрозділів.

Інформаційно-розпорядчі документи

1.         Накази по підприємству та структурних підрозділах підприємства.

2.         Розпорядження.

3.         Заборони.