2.8.3. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових

 

Сертифікація послуг з технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспо- ртних засобів та їх складових проводиться відповідно до «Переліку продукції, що підля- гає обов’язковій сертифікації в Україні», затверджених наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. № 28, а також «Правил обов’язкової сертифікації послуг з ремон- ту та технічного облуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових», затвер- джених  наказом  Держспоживстандарту  України  від  28.08.97  р.  № 520  (в  редакції  від

25.01.2002 р. № 48).

Об’єктами обов’язкової сертифікації в Системі за цими Правилами є послуги з ремо- нту та технічного обслуговування автомобілів, автобусів, мотоциклів, мопедів, причепів, напівпричепів та їх складових, що виконуються на території України.

Сертифікацію послуг з технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів та їх складових у Системі УкрСЕПРО проводять ОС, що акредитовані в установле- ному законом порядку. Організаційно-методичним центром є Державний автотранспорт- ний науково-дослідний і проектний інститут (ДержавтотрансНДІпроект).

Обов’язкова сертифікація послуг у Системі УкрСЕПРО проводиться на відпо- відність обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо без- пеки життя, здоров’я людей, захисту їх майна та охорони навколишнього природного середовища. Під «відповідністю послуг» розуміється їхня відповідність чинним ви- могам безпеки до технічного стану ДТЗ, які встановлені такими законодавчими і нормативними документами:

•           Конституцією України (ст.ст. 3, 42, 92, част. 5);

•           Законами  України  «Про  транспорт»  (ст.ст. 2, 3, 10, 12, 16),  «Про  дорожній  рух»

(ст.ст. 10, 12, 16, 29, 33, 35, 36, 37, 49, 53), «Про автомобільний транспорт» (ст.ст. 23,

26, 29, 43, 60, 66), «Про охорону атмосферного повітря» (ст.ст. 13, 17), «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст.ст. 54–57);

•           Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (ст. 5,

част. 2);

•           «Правилами проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мото-

транспорту та причепів», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від

26.02.93 р. № 141 (пункти 11, 12, 14, 15, 19, 21);

•           «Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також само-

хідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, ма-

рок моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок», затвердженими Постано- вою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 зі змінами і доповненнями (пункти 14, 38);

•           «Інструкцією про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспо-

ртних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на

них  та  здійснення  перевірок реєстраційно-екзаменаційних  підрозділів  Державтоін-


 

 

спекції МВС України», затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2002 р. № 335 (пункти 3.6.1, 4.5.1);

•           «Правилами  дорожнього  руху»,  затвердженими  Постановою  Кабінету  Міністрів

України від 10.10.2001 р. № 1306;

•           «Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів

автомобільного транспорту» (пункт 1.2, розділи 2 і 3), затвердженим наказам Мін-

трансу від 30.03.98 р. № 102;

•           «Правилами пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транс-

порту  України»  (НАПБ  В.03.054-95/510),  затвердженими  наказом  Мінтрансу  від

21.12. 98 р. № 527 (розд. 9 і 16);

•           стандартами України, обов’язковими для виконання згідно з пунктом 4 розділу 6 За-

кону України «Про стандартизацію» (ДСТУ 3649-98 тощо);

•           галузевими стандартами;

•           нормативними документами виробника (технічними умовами);

•           технічними вимогами виробника ДТЗ, що наводяться в експлуатаційній, ремонтній,

сервісній документації, а також в іншому інформаційному забезпеченні Виконавця

послуг, наданому виробником ДТЗ.

Послуги підприємства-виробника можуть бути сертифіковані в Системі лише за наяв- ності у нього умов для виконання вимог нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація:

•           забезпеченість нормативною і технічною документацією, що встановлює вимоги до

ремонту та технічного обслуговування ДТЗ та їх складових;

•           забезпеченість технологічним обладнанням та інструментом, що передбачені техніч-

ною документацією;

•           наявність засобів вимірювання та випробувального обладнання, що передбачені нор-

мативною і технічною документацією;

•           виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдності ви-

мірювань» від 26.04.93 р. № 40–93;

•           достатність кваліфікації, знань та досвіду персоналу, який виконує роботи та контро-

лює їх якість;

•           використання для ремонту та технічного обслуговування складових частин та матері-

алів, якість і безпека яких підтверджені відповідними сертифікатами.

Порядок проведення обов’язкової сертифікації послуг у Системі УкрСЕПРО тради-

ційний (див. параграф 2.5) і передбачає:

1)         подання заявки на сертифікацію;

2)         розгляд заявки та прийняття рішення за нею із зазначенням схеми сертифікації;

3)         обстеження (атестацію) виробництва послуг або оцінку системи якості згідно із за-

значеною схемою сертифікації;

4)         відбір та ідентифікацію зразків ДТЗ та їх складових, що вийшли з ремонту;

5)         перевірку (випробування) зразків ДТЗ та їх складових, що вийшли з ремонту;

6)         аналіз одержаних результатів робіт із сертифікації і прийняття рішення про можли-

вість видачі сертифіката відповідності та укладення ліцензійної угоди;


7)         реєстрацію та видачу сертифіката відповідності;

8)         технічний нагляд за сертифікованими послугами;

9)         інформацію про результати робіт із сертифікації послуг.

Схема, що використовується під час сертифікації послуг (табл. 2.8.7), визначається органом з сертифікації (ОС ДТЗ) з урахуванням особливостей надання послуг та побажань заявника.

Обстеження виробництва проводиться комісією, яку очолює аудитор із сертифікації послуг. Порядок виконання робіт із обстеження виробництва встановлюється ОС ДТЗ. Пе- редбачаються такі етапи:

•           розробка програми обстеження виробництва:

•           експертиза технічної документації;

•           перевірка виробництва;

•           оформлення акта обстеження виробництва.

Експертиза технічної документації передбачає:

•           оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених техніч-

ною  документацією,  для  встановлення  повної  відповідності  відремонтованої

продукції вимогам стандартів та іншої нормативної документації, що на неї по-

ширюється;

•           перевірку правильності вибору засобів вимірювань та випробувального обладнання;

•           перевірку відповідності показників і характеристик відремонтованої продукції, встано-

влених технічною документацією, вимогам стандартів та інших нормативних докумен-

тів, що поширюються на відремонтовану продукцію і технологічні процеси її ремонту;

•           перевірку наявності порядку оформлення замовлень та виконання договорів на ре-

монт та технічне обслуговування ДТЗ та їх складових.

 

Таблиця 2.8.7

Схеми  сертифікації послуг з ремонту та  технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та  їх складових

 

 

 

Номер схеми сертиE фікації

 

ОбстеE ження виробE ничого процесу, надання послуг

 

Атестація виробничого процесу, надання послуг

згідно з

ДСТУ 3414

Сертифікація системи якості ремонту та технічного обслуговува ння згідно з ДСТУ 3419

Вибіркова перевірка (випробування) відремонтоваE ного транспортE ного засобу та (або) їх складових

 

Періодичність технічного нагляду за сертифіE кованими послугами

 

 

Термін дії сертифіката відповідE ності

 

1

Прово(

диться

Не проводиться

Не проводиться

 

Проводиться

Згідно з рішенням ОС

Від 1д о

2 років

 

2

Не прово(

диться

 

Проводиться

Не проводиться

 

Проводиться

Згідно з рішенням ОС

 

До 3(х років

 

3

Не прово(

диться

Не проводиться

 

Проводиться

 

Проводиться

Згідно з рішенням ОС

 

До 3(х років


За результатами експертизи технічної документації комісія приймає рішення про мо-

жливість проведення перевірки виробництва.

Перевірка виробництва проводиться з метою оцінки стану виконання вимог, які наве-

дені в нормативній і технічній документації.

На підставі позитивних висновків за результатами обстеження виробництва та пози- тивних результатів перевірки (випробувань) зразків ДТЗ та їх складових, заявникові вида- ється сертифікат відповідності на послуги.

У загальному випадку при використанні схеми сертифікації з обстеженням виробниц-

тва сертифікат відповідності має термін дії один рік.

В обґрунтованих випадках (при акредитації на підприємстві, що надає послуги, ви- пробувальної лабораторії, при впровадженні Настанови з якості, яка відповідає вимогам ДСТУ ІSО 9004-2 тощо) ОС ДТЗ може прийняти рішення про видачу сертифіката відпові- дності з терміном дії до двох років.

Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає атестацію виробництва,

має термін дії до трьох років.