2.8.2. Сертифікація послуг автомобільного транспорту

 

Сертифікація послуг автомобільного транспорту проводиться відповідно до «Пе- реліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», затверджених наказом Держспоживстандартом  України від 01.02.2005 р. № 28, а також «Правил обов’язкової сертифікації послуг автомобільного транспорту», затверджених наказом Державного комі- тету України по стандартизації, метрології та сертифікації та Міністерством транспорту України від 19.03.99 р. № 119/156.

«Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту» встановлюють порядок і вимоги до проведення сертифікації послуг автомобільного транспорту в Українській державній системі сертифікації продукції, процесів та послуг — Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Правила є обов’язковими для органів із сертифікації послуг автомобільного транспорту (ОС), а також підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів господарювання, які надають послуги автомобільного транспорту, незалежно від форм власності.

Сертифікацію послуг автотранспорту у Системі УкрСЕПРО проводять ОС, що акре-

дитовані в установленому законом порядку. Організаційно-методичним є Державний авто- транспортний науково-дослідний і проектний інститут (ДержавтотрансНДІпроект). Так, ДержавтотрансНДІпроект виконує функції щодо:

•     розробки нормативно-методичної документації стосовно сертифікації послуг;

•     вивчення та поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду із сертифікації послуг;

•     організації розробки методичних документів щодо акредитації із сертифікації авто-

транспортних послуг;

•     надання практичної допомоги органам із сертифікації автотранспортних послуг у під-

готовці їх до акредитації;

•     участі в акредитації органів із сертифікації автотранспортних послуг;

•     планування за дорученням Держспоживстандарту та Мінтрансу України робіт, спря-

мованих на розвиток матеріальної і методичної бази органів із сертифікації автотра-

нспортних послуг;

•     узагальнення і подання до Держспоживстандарту України та Мінтрансу пропозицій -

щодо розширення та перегляду номенклатури послуг, що підлягають сертифікації.

Об’єкти сертифікації представлені на рис. 2.8.9.

Сертифікація послуг у Системі проводиться на їх відповідність вимогам нормати- вних документів щодо безпеки життя, здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля.

Форми документів на проведення сертифікації послуг автомобільного транспорту представлені в дод. К–Л.


 

 

 

 

 

Об’єкти сертифікації


Об’єктами сертифікації в Системі УкрСЕПРО є послуги пасажирського автомобільного транспорту:

1) автобусні перевезення пасажирів та багажу:

•  міські;

•  приміські;

•  міжміські;

•  міжнародні;

•  туристичні;

•  на замовлення;

•  експресні;

•  маршрутні  таксомоторні;

•  вантажопасажирські;

2) таксомоторні перевезення пасажирів і багажу.

 

 

Порядок сертифікації послуг автомобільного транспорту традиційний (див. параграф

2.5), він передбачає:

1)         подачу заявки на сертифікацію та документів до неї;

2)         розгляд заявки та документів;

3)         прийняття рішення за заявкою на проведення сертифікації послуг;

4)         укладення договору на проведення сертифікації;

5)         обстеження виробництва перевізника;

6)         перевірку (випробування) дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) на відповідність ви-

могам певного виду послуг;

7)         видачу сертифіката відповідності;

8)         технічний нагляд за наданням послуг.

Перевізник може одержати сертифікат відповідності на послуги лише за наявності в нього умов для забезпечення вимог нормативних документів, на відповідність яким прово- диться сертифікація, а саме:

•           забезпечення нормативною і технічною документацією, що встановлює вимоги щодо

безпеки перевезення пасажирів;

•           забезпечення належними ДТЗ відповідного технічного стану;

•           забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв;

•           належного кваліфікаційного рівня з питань безпеки перевезень перевізників, водіїв та

осіб, діяльність яких пов’язана з наданням транспортних послуг.

Перевізник подає заявку та відомості про надання послуг до ОС або в ОС ОМЦ за місцем реєстрації.

Оцінка перевізника щодо надання послуг проводиться згідно з вимогами Правил на-

дання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Установлюються відповідність


фактичного стану надання послуг вимогам нормативної документації та можливість пере-

візника надавати послуги у відповідності з її вимогами.

За результатами оцінки перевізника щодо надання послуг визначаються періодич-

ність та обсяг проведення технічного нагляду за наданням сертифікованих послуг.

Оцінка перевізника щодо надання послуг проводиться комісією, яку очолює експерт-

аудитор. Склад комісії експертів та програма її роботи затверджується керівником ОС.

Порядок виконання робіт з оцінки перевізника щодо надання послуг передбачає та-

кі етапи:

•           розробку програми оцінки перевізника щодо надання послуг;

•           перевірку наявності документації щодо встановлення вимог з безпеки перевезення

пасажирів;

•           перевірку забезпечення перевезень ДТЗ належного класу;

•           аналіз документування у перевізника щодо періодичності та якості технічного стану ДТЗ;

•           перевірку можливості забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв;

•           наявність резерву ДТЗ для заміни на маршрутах у разі виходу їх з ладу;

•           перевірку осіб, діяльність яких пов’язана з безпечним наданням послуг.

Оцінка перевізника щодо надання послуг оформляється актом у двох примірниках,

один з яких надається перевізнику.

Перевірка (випробування) ДТЗ на відповідність вимогам певного виду послуг прово- диться згідно з сертифікатом випробувань шляхом ідентифікації, а в разі їх відсутності — за лабораторними випробуваннями.

За позитивними результатами оцінки перевізника щодо надання послуг та позитивними результатами перевірки (випробувань) ДТЗ на відповідність установленим вимогам ОС при- ймає рішення про видачу сертифіката відповідності на послуги, термін дії якого до двох років.

У разі невідповідності послуг вимогам, установленим для виду перевезень, за яким здійснювалась сертифікація, ОС приймає рішення про відмову у видачі сертифіката відпо- відності з обґрунтуванням прийнятого рішення.

Технічний нагляд виконуєтьсяза програмою, яка затверджується керівником ОС і включає:

•           перевірку наявності документації щодо встановлення вимог з безпеки перевезення

пасажирів;

•           перевірку забезпечення перевезень ДТЗ належного класу та технічного стану;

•           аналіз документування у перевізника щодо періодичності та якості технічного стану ДТЗ;

•           перевірку можливості забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв;

•           перевірку кваліфікаційного рівня персоналу перевізників, водіїв та осіб, діяльність

яких пов’язана з безпечним наданням послуг автомобільного транспорту.

За результатами технічного нагляду ОС може припинити або зупинити дію сертифі-

ката відповідності у разі:

•           установлення відсутності умов щодо забезпечення безпеки послуги;

•           установлення невідповідності послуги вимогам нормативних документів;

•           негативної оцінки технічного нагляду;

•           невиконання перевізником умов, передбачених Правилами.