2.6.5. Сертифікація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

 

Якість будівельних матеріалів в ЄС регламентується Директивою ЄС 89/106 ЄЕС

«Зближення діючих у державах-членах законів, регламентів і адміністративних положень відносно будівельних виробів», прийнятою в грудні 1988 р. Директива відрізняється від інших Директив «нового підходу» тим, що її основні вимоги не застосовуються безпосере- дньо до продукції, а мають функціональний характер і належить до будівельних споруд, в яких використовується дана продукція. Директивой передбачено новий підхід у зближенні законів, правил і адміністративних приписів держав-членів стосовно будівельної продукції. Директива спрямована на усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

У нормативних документах на продукцію залежно від призначення встановлюються конк- ретні показники (характеристики), що забезпечують виконання основних вимог Директиви до будівельних споруд. Шлях до досягнення поставленої мети вказаний у «Глобальній концепції з сертифікації і контролю», яка є інструментом для досягнення якості під час виробництва продук- ції (затверджена Радою ЄС 25.12.89). На її базі Рада прийняла постанову від 13.12.90 «Про моду- лі, які використовуються в технічних інструкціях з гармонізації для різних фаз засобів оцінки відповідності», в якій йдеться, що залежно від ступеня небезпеки продукції застосовуються різ- номанітні модулі від А до В+Е (сертифікація типу + забезпечення якості продукції ISO 9003).

Комісія ЄС прийняла рішення стосовно системи оцінки відповідності для різноманіт- них сімей (груп) продукції. Технічна інформація, яка була опублікована у різних рішеннях Комісії за процедурою оцінки відповідності будівельної продукції згідно зі статтею 20 (2) Директиви, зведена в документі, названому Компіляція (зведення)рішень Комісії.

Особливою відмінністю під час сертифікації будівельної продукції в Європі є те, що вимоги за-

стосовуються не безпосередньо до виробів, а до споруд, в яких застосовуються будівельні вироби.

Згідно з Директивою, усі вироби рішенням Комісії ЄС розподіляються на певні групи продукції (рис. 2.6.8).

До груп будівельної продукції ставляться такі обов’язкові вимоги (залежно від засто-

сування)

 

Під час сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій використовуєть- ся модульний підхід. Виробник декларує відповідність продукції, що випускається, основ- ним вимогам безпеки під свою відповідальність або під відповідальність третьої сторони і ставить знак СЄ.

В Україні обов’язкову сертифікацію будівельних матеріалів, виробів та конструкцій введено у 1997 р. відповідним наказом Держстандарту України «Правила обов’язкової сер- тифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» від 11.04.97 р. № 192.

Сертифікація будівельних виробів у системі УкрСЕПРО здійснюється випробуваль- ним центром Українського науково-дослідного інституту будівельних матеріалів (ВЦ НДІБМВ). Протягом кількох десятиліть НДІБМВ виконував функції Головної науково-те- хнічної організації в будівельній галузі України. На його базі створено випробувальний центр (ВЦ) та скомплектовано фонди науково-технічної літератури і нормативних докуме- нтів (НД) за основними напрямками діяльності інституту.

ВЦ НДІБМВ у 1998 р. було повторно акредитовано у Системі УкрСЕПРО. Галузь його акредитації містить усі види будматеріалів (понад 150 найменувань) за винятком виробів з металу, скла та деревини. За час роботи ВЦ видав понад 1000 протоколів серти- фікаційних випробувань продукції вітчизняного та іноземного виробництва.

На частині підприємств корпорації «Укрбудматеріали», продукція яких підлягає обо- в’язковій сертифікації (понад 200 підприємств), з технічними службами проведено семіна- ри та підготовлено заводські лабораторії до їх акредитації на технічну компетентність у Системі УкрСЕПРО, актуалізовано технологічну та нормативну документацію. Проведен- ня комплексу організаційно-технічних заходів у рамках підготовки до сертифікації сприя- ло забезпеченню стабільності технологічного процесу виробництва і, як наслідок, підви- щенню якості продукції.


Будівельні матеріали — один з видів виробів, що масово завозяться з-за кордону в Україну. Це теплоізоляційні матеріали на основі мінеральної та скляної вати, пінополісти- рольні вироби, м’які покрівельні матеріали, керамічна плитка різного призначення, по- криття з ПВХ для підлоги (лінолеум), сухі суміші на основі цементу та гіпсу, гіпсокартон- ні вироби тощо.

З введенням сертифікації з’явилася можливість оцінити рівень вітчизняного вироб- ництва, зіставляючи його з аналогічним виробництвом провідних західних фірм. При цьому виявилося, що деякі вироби вітчизняного виробництва за фізико-технічними пока- зниками дуже близькі до зарубіжних, які імпортуються (покриття з ПВХ для підлоги на теплозвукоізолюючій підоснові, пінополістиролові утеплювачі, одержані способом тер- моудару, пресування та екструзії; рулонні покрівельні матеріали на основі модифіко- ваних бітумів), але програють на ринку через малу номенклатуру виробів, відсутність інструкцій з використання виробів, погане пакування (пінополістирол), неякісну та не- ефективну рекламу, відсутність у вітчизняних виробників досвіду донести відомості про свій матеріал до покупця.

Але виробництво деяких видів будматеріалів, зокрема теплоізоляційних, потреба в яких останнім часом зросла, в Україні або не існує зовсім (скловолокнисті вироби), або відстало на багато років (мінераловатні вироби на синтетичному в’яжучому) від розвине- них країн світу. Імпорт цих матеріалів в Україну на сьогодні вимушений. І сертифікація, хоча вона для цих виробів добровільна, допомагає потенційним покупцям не тільки під- твердити якість матеріалів, їх відповідність вітчизняним нормам, але й зорієнтуватися у широкому виборі матеріалів, що пропонуються на ринку.

Питання організації вітчизняного виробництва будівельної продукції, що не виробля- ється в Україні, але на яку є попит, має вирішуватися, зокрема у випадку теплоізоляційних волокнистих матеріалів, за рахунок створення вітчизняного обладнання або придбання технології та обладнання за кордоном.

До України ввозиться до 70 % імпортних м’яких покрівельних матеріалів — різних видів євроруберойдів, які користуються попитом серед населення. Водночас в Україні з’явилися такі вітчизняні підприємства, як Славутський руберойдовий завод, МНВП «При- садки» (м. Кременчук), фірма «Акваізол» (м. Харків), Київське підприємство «Фібребіт», що розпочали випуск євроруберойду з модифікацією в’яжучого полімерами, який за якіс- тю не поступається імпортним.

Згідно з вітчизняним законодавством сертифікація більшості будматеріалів в Україні добровільна  —  це  покрівельні  теплоізоляційні  полімерні  матеріали  (окрім  лінолеуму, вікон та дверей ПВХ), в’яжучі, сухі суміші, частина керамічної плитки. Однак жорстка конкуренція на ринку змушує практично всіх вітчизняних та зарубіжних виробників про- водити сертифікацію своєї продукції.

У ВЦ НДІБМВ сертифікаційні випробування пройшли майже усі теплоізоляційні

матеріали (волокнисті та полімерні); усі види перлітових виробів, включаючи перлітову сировину І спучений перліт, м’які покрівельні матеріали як у вигляді рулонів, так і у формі плиток «шинглз»; більшість покриттів з ПВХ для підлоги (лінолеуму), керамічної плитки, сухих сумішей, силікатних та бетонних виробів тощо. Це стосується, насамперед,


виробів вітчизняного виробництва. Але оскільки Україна останнім часом імпортує у ве- ликих обсягах покриття з ПВХ для підлоги, мінераловатні та скловолокнисті утеплюва- чі, домішки до сухих сумішей, бетону, гіпсу, ВЦ бере участь у роботах з сертифікації цих виробів зарубіжного виробництва за схемами з обстеженням виробництва та серти- фікацією системи якості.

ВЦ НДІБМВ працює з такими відомими у світі фірмами, як «Saint-Gobain Isover OY» (Фінляндія), «Paros Polska» (Польща), «UAB Paros» (Литва), «Tarkett-Sommer GmbH» (Німеччина). Тому невідповідностей при випробуванні їхньої продукції, як правило, не виникає. Існують випадки, коли для реклами зарубіжні постачальники представляють покрівельні матеріали з показниками, які відповідають стандарту, але при масових поставках показники реальних матеріалів не відповідають тим, що було рекламовано. Пов’язано це з тим, що фірми-постачальники не завжди дотримуються технологічних параметрів (частіше це стосується кількості полімеру-модифІкатора). Подібні дії негативно впливають на фізико-технічні характеристики готового матеріа- лу — його теплостійкість, гнучкість на брусі при низьких температурах і, як результат, на довговічність.

У таких випадках запобігти імпортному браку можливо тільки шляхом проведен- ня сертифікації продукції фірми за схемою з обстеженням виробництва або, якщо мож- ливо, за схемою з сертифікацією системи якості. Професійне обстеження виробництва підтвердить (або ні) стабільність технологічного процесу, виявить наявність процедур, що унеможливлюють його порушення. Сертифікація системи якості дозволяє доскона- льно обстежити дію системи, яка забезпечує якість продукції та стабільність показни- ків якості. Після проведення такої сертифікації можна бути впевненим у тому, що продукція, яка завозиться, завжди буде відповідати вимогам нормативних документів України.

Дуже важливим є питання узгодження методів випробувань за вітчизняною та зару- біжною НД. Невідповідність методів та умов випробувань одного й того ж показника призводить інколи до великих непорозумінь. Це не тільки ускладнює порівняння вітчиз- няних та імпортних матеріалів, але вносить розлад у визначення умов використання матеріалів.

Велику роботу ВЦ НДІБМВ проводить з питань випробування волокнистих тепло- ізоляційних матеріалів. Взагалі методи випробування теплоізоляційних матеріалів з міне- ральної вати та штапельного скловолокна дуже специфічні. Досліджуючи технологію ви- робництва та методологію випробувань цих матеріалів понад тридцять років, ВЦ НДІБМВ має досвід та необхідне обладнання для проведення сертифікаційних випробувань повним обсягом за всією номенклатурою цієї продукції.

ВЦ НДІБМВ активно бере участь у міжнародних програмах. Скажімо, результати по-

рівняльних випробувань, що стали наслідком участі ВЦ НДІБМВ у міжнародній програмі

«THERMO-2000»  підтвердили  високу компетентність  та  професіоналізм  співробітників

ВЦ НДІБМВ.