АНОТАЦІЯ

Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 

ПІДРУЧНИК

 

Затверджено

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури»

2010


ББК 88.53я73

УДК 316.48(075.8) С 16

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2047 від 09.09.2008)

 

Рецензенти:

Яловий Г. К. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прик- ладної економіки Національного технічного університету  України  «КПІ»;

Рудавська Г. Б. — доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри товарознавства та експертизи продовольчих  товарів Київського  національного торговельно-економічного університету,  Заслужений діяч науки і техніки України;

Рокоча В. В. — доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри  міжнародної  еко- номіки  та бізнесу, декан факультету міжнародних  відносин  Університету економіки  і права

«КРОК».

 

 

 

С 16


Салухіна Н. Г., Язвінська О. М.

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Підручник.  — К.: Центр учбової літе- ратури, 2010. — 336 с.

 

ISBN 978-611-01-0022-9

 

 

Підручник є узагальненою  працею  з концептуальних проблем  стандартизації та серти- фікації продукції (процесів, робіт, послуг).

Важлива  увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандар- тизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні  якістю продукції (процесів, робіт, послуг).

Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів  вищих навчальних  закладів, підприємців,  торговців. Книга зацікавить широке коло читачів, яких цікавлять проблеми технічного регулювання.

 

ББК 88.53я73

УДК 316.48(075.8)

 

 

ISBN 978-611-01-0022-9


© Салухіна  Н. Г., Язвінська  О. М., 2010

© Центр учбової літератури, 2010