2.6.1. Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового електри- чного та аналогічного обладнання

 

У сучасному суспільстві підприємства та організації у великих обсягах закуповують, встановлюють та експлуатують комп’ютери, телекомунікаційну, медичну техніку, високо- технологічні промислові установки. Радіоелектронні технології широко використовуються в навігації, аерокосмічній галузі, військовій справі. Численні електротехнічні та електро- нні прилади (мікрохвильові печі, холодильники, електробритви, пилососи, радіоприймачі, магнітофони, телевізори, телефони та інші засоби розваг і спілкування) стали звичними і абсолютно необхідними у нашому побуті.

Побутове електрообладнання та радіоелектронна апаратура є одними з тих видів продукції,

обов’язкову сертифікацію якої в Україні було запроваджено.

У  країнах  ЄС  сертифікацію  з  безпеки  електрообладнання  введено  Директивою

№ 73/23 від 19.02.73, а з питань електромагнітної сумісності –Директивою № 89/336 з 1989 р. Це зумовлено тим, що телевізори, магнітофони, музичні центри та інша побутова техніка, яку має практично кожна родина, характеризується підвищеними вимогами щодо безпеки використання, особливо електро- та пожежобезпеки.

Важливими є національні стандарти, гармонізовані з міжнародними, стосовно радіо -

електронної апаратури, по буто во го електричного та аналогічного о бладнання :

•     ДСТУ ІЕС 60335-2-17:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-

ладів. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ковдр, м’яких підстилок та аналогічних

гнучких нагрівальних приладів»;

•     ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів.

Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів»;

•     ДСТУ ІЕС 60335-2-41:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-

ладів. Частина 2-41. Додаткові вимоги насосів»;

•     ДСТУ ЕN 50084:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів.

Вимоги до підключення пральних машин, посудомийних машин та сушильних приладів

барабанного типу до водопровідної мережі»;

•     ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів.

Безпека. Частина 1.Загальні вимоги»;

•     ДСТУ ІЕС 60335-2-30:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-

ладів. Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних обігрівачів»;

•     ДСТУ ІЕС 60335-2-35:2004 «Безпечність побутових та аналогічних електричних при-

ладів. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів».

•     ДСТУ ЕN 30-1-2:2004 «Плити газові побутові. Частина 1-2. Вимоги безпеки. Плити,

що мають духовки та (чи) грилі з примусовою циркуляцією повітря;

•     ДСТУ ЕN 30-1-3:2004 «Плити газові побутові. Частина 1-3. Вимоги безпеки. Плити,

що мають скляний чи керамічний стіл;

•     ДСТУ ЕN 30-1-4:2004 «Плити газові побутові. Частина 1-2.Вимоги безпеки. Плити з

одним чи більше пальниками з системою автоматичного управління.

В Україні обов’язкову сертифікацію цієї продукції здійснює орган з сертифікації електротехнічних виробів Державний випробувальний центр побутових електричних


машин та приладів (УКРСЕРТЕЛЕК). Введення з 1 липня 1993 р. обов’язкової сертифікації спря- моване на те, щоб протягом року надати можливість підприємствам-виробникам завчасно сертифі- кувати свою продукцію. Починаючи з 1 липня 1994 р. вищезазначена продукція може бути реалізо- вана тільки за наявності сертифіката відповідності Української державної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО, виданого органом з сертифікації електротехнічних виробів УКРСЕРТЕЛЕК.

Держстандарт України наказом № 567 від 12.09.97 затвердив «Правила обов’язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання І комплектуючих». До такої продукції належать:

•     кабелі та шнури;

•     конденсатори як комплектуючі;

•     перемикачі для приладів та автоматичні керуючі пристрої * електроприладів побуто-

вого призначення;

•     електроприлади побутового та аналогічного призначення;

•     установні комплектуючі та з’єднувальні пристрої;

•     світлотехнічні вироби;

•     вимірювальні електроприлади;

•     електрообладнання медичного призначення;

•     обчислювальне, інформаційне та конторське обладнання;

•     низьковольтна силова апаратура керування;

•     електроустановні захисні пристрої;

•     захисні трансформатори та подібне обладнання;

•     ручні електроінструменти;

•     електронна апаратура і пристрої розважального призначення, що живляться від мережі.

Ці «Правила» побудовані на підґрунті державних стандартів України, що встановлюють

порядок і правила сертифікації в Системі УкрСЕПРО. Крім того, наказом Держстандарту України також були затверджені «Правила обов’язкової сертифікації засобів обчислюваль- ної техніки» від 25.06.97 р. № 366.

Сертифікація електрообладнання в Україні здійснюється за показниками безпеки та електро- магнітної сумісності (ЕМС) кількома сертифікаційними центрами: Державним випробувальним центром електропобутових машин та приладів (ДВЦ ЕМП), Державним випробувальним центром (ДВЦ) «МАГІС», Науково-технічним центром стандартизації та сертифікації електро- нної техніки (НТЦ ССЕТ) «ЕЛСІ», м. Київ.

Під час здійснення сертифікації УКРСЕРТЕЛЕК застосовує передбачені Правилами

Схеми сертифікації електрообладнання та радіоапаратури (табл. 2.6.2).

Сертифікація з безпеки радіоелектронної апаратури здійснюється, зокрема, на відповід- ність вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.006-87 «Безопасность аппаратуры злект- ронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний», Що є гармонізованим з відпові- дним стандартом Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС 65). До речі, електропобутове обладнання сертифікується за вимогами стандартів, що гармонізовані зі стандартами Міжнаро- дної електротехнічної комісії серії ІЕС 335 (це Державний стандарт ГОСТ 27570 «Безопас- ность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испыта- ний» та стандартами цієї ж серії на конкретні види продукції ГОСТ 27570.1-ГОСТ 27570.44).


 

 

Таблиця 2.6.2

Схеми  сертифікації електрообладнання та  радіоапаратури

 

 

Схема

 

Зміст сертифікації

Термін дії сертифіката

 

 

Т

Первісні типові випробування зразків  продукції та наступний технічний нагляд за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків,  вилучених  у виробника (не більше двох перевірок на рік).

 

 

1р ік

 

 

І

Первісні типові випробування зразків продукції та передліцензійна інспекція виробництва з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом періодичних контрольних випробувань зразків,  вилучених  у виробника, та поточних періо( дичних інспекцій виробництва (не більше двох перевірок на рік)

 

 

3р оки

 

 

АС

Первісні типові випробування зразків продукції та атестація виробництва або сертифікація системи якості з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та контрольних перевірок атестованого виробництва або сертифікованої системи якості (не більше двох перевірок на рік)

Відповідає терміну дії атестата ви( робництва або сертифіката системи  якості

П

Випробування партії продукції, що імпортується в Україну

Партія товару

С

Випробування кожної  одиниці продукції (100% (випробування)

 

 

У зв’язку з новими публікаціями стандартів ІЕС серії 335 в Україні розпочато розроб-

ку,  яку  фінансує  Держспоживстандарт  України,  нових  нормативних  документів  ДСТУ

3135/ГОСТ 30345 на заміну ГОСТ 27570.

Введено в дію понад 20 державних стандартів України, що віддзеркалюють вимоги до електропобутових машин та приладів.

Робота всіх електричних засобів більшою чи меншою мірою супроводжується різни-

ми електромагнітними випромінюваннями, які створюють перешкоди для інших технічних засобів. І саме електромагнітні перешкоди є одним з показників стану навколишнього середовища, бо, як відомо, ефір з точки зору передачі інформації хоч і невичерпний, але обмежений ресурс. Тому проблема забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС), тоб- то одночасного функціонування великої кількості радіоелектронних та електротехнічних засобів на обмеженій території без створюваних ними перешкод стає найважливішою. Вплив електромагнітного випромінювання стосується одночасно трьох важливих напрям- ків діяльності людини в усіх індустріально розвинених країнах: охорони праці, безпеки технічних засобів та захисту навколишнього середовища.

Враховуючи це, в країнах ЄС згідно з Директивою 49/33 ЄЕС від 01.01.92 жоден технічний прилад не може бути реалізований на європейському ринку, якщо він не задо- вольняє нормативи європейських або міжнародних стандартів у галузі електромагнітної сумісності.


 

 

Нині у більшості галузей техніки України вимога щодо ЕМС як у частині випромі- нювання радіоперешкод, так і в частині перешкодозахищеності регламентується станда- ртами  та  нормами,  розробленими  Державним  комітетом  з  радіочастот  колишнього СРСР. Ці документи були розроблені в той період, коли в країні домінували інтереси військових відомств, «залізної завіси», та, виходячи з даної ситуації, — у сфері телеко- мунікацій (наприклад, наявність радіомовлення в діапазоні ЧМ 65,8-74 МГц тощо). Тому дані документи не є повною мірою гармонізованими з європейськими та міжнародними стандартами (ІЕС, CISPR та ЕN). Така ситуація зумовлює проблеми у визнанні результа- тів випробувань у цій частині, і вона не може бути водночас змінена, бо для цього, по- перше, необхідне удосконалення нормативної бази на основі гармонізації з відповідними стандартами Комітету CISPR, по-друге, — прийняття відповідних рішень щодо окремих ділянок частотного діапазону та його розподілу в Україні, який потребує певних витрат на дослідження. Крім того, головним фактором є непідготовленість промисловості Укра- їни до виконання вимог нових нормативних документів, і що не потребує значних кош- тів на дооснащення як випробувальних лабораторій промислових підприємств, так і сертифікаційних центрів. Наприклад, для дооснащення однієї лабораторії випробувань побутового електрообладнання на вимоги ЕМС згідно з стандартами CISPR або ЕN не- обхідно близько 2,5 млн доларів СЕІА.

Так, щорічно відмовляють в оформленні сертифікатів з причин встановленої шляхом випробувань невідповідності зразків вимогам безпеки та електромагнітної сумісності при- близно  20 %  найменувань  імпортованої  продукції  радіоелектронного  профілю  (Китай, Тайвань, Малайзія, Сінгапур, Корея, В’єтнам тощо), до 15 % найменувань електропобуто- вих приладів, понад 10 % каменувань комп’ютерної техніки і таке ін. Також слід відзначи- ти, що понад 20 % заявникам центри відмовляють у проведенні сертифікації через відсут- ність необхідної документації і маркування, порушення в оформленні товаросупровідних документів тощо.

Основними невідповідностями під час випробувань є:

•           невідповідність температурних режимів за умов несправності;

•           недостатня електрична міцність Ізоляції;

•           невідповідність шляхів витоку і необхідних повітряних проміжків;

•           відсутність подвійної ізоляції для апаратів другого класу захисту;

•           небезпека виникнення пожежі поблизу апарата за умов несправності;

•           порушення електричної міцності ізоляції за умов несправності;

•           перегрів вище допустимих норм частин апарату за умов несправності;

•           застосування комплектуючих, які не відповідають вимогам стандарту (шнурів жив-

лення, штепсельних вилок, конденсаторів, трансформаторів тощо);

•           можливість доступу до частин апарата, які знаходяться під небезпечною напругою;

•           відсутність необхідних маркувань продукції;

•           відсутність інформування споживачів щодо вимог безпеки користування в настано-

вах з експлуатації українською (російською) мовою;

•           невідповідність стандартам та нормам, чинним в Україні у галузі електромагнітної

сумісності, в частині, випромінювання радіоперешкод та перешкодозахищеності від

впливу електромагнітних коливань.


 

 

Серед такої продукції є вироби відомих фірм, зокрема «LG», «Fillips», «SUC», «Sony» та деяких інших. Тільки за 1998 р. у ДВЦ ЗМП мали місце 40 негативних результатів ви- пробувань імпортної продукції, що була виготовлена на підприємствах, які мають сертифі- кати на систему якості відповідно до стандартів серії ISO 9000.

Досвід НТЦ ССЕТ «ЕЛСІ» з проведення робіт з сертифікації систем якості свідчить, що наявність сертифікатів на систему якості, виданих у національних системах сертифіка- ції інших країн світу, не обов’язково підтверджує високий рівень цієї системи. Так, на під- приємствах Німеччини, Японії, Італії та Ізраїлю наші фахівці виявляли невідповідності (які згодом виправлялися), хоч ці підприємства мали відповідні сертифікати від своїх наці- ональних органів.

Визнання результатів оцінки відповідності можливе лише на підставі двосторонніх угод з країнами-торговельними партнерами України, якщо вона повністю відповідає вимо- гам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі і Закону України

«Про зовнішньоекономічну діяльність». А це, у свою чергу, спрямовує Україну на само- стійність, суверенітет та рівноправність у міжнародних відносинах, створює рівноправні умови для вітчизняного виробника та імпортера.

Отже, існування в законодавстві ЄС положень щодо можливості експортування про- дукції до третіх країн, яка не відповідає вимогам ЄС, ще раз підтверджує необхідність проведення робіт з оцінки відповідності побутової радіо- і електротехніки, що надходить на ринок України.