2.6. Сертифікація товарів

 

Ключові слова та  поняття: атестація виробництв, брак, державне ре- гулювання  безпеки товарів та  послуг, експертиза, етикетка, етикетуван- ня, ідентифікація товарів, імпорт, інгредієнти, інспекція виробництва, інспекційний контроль, знак відповідності ліцензія, маркування продукції, мі- кробіологічні характеристики,  невідповідність, номенклатура  продукції, норми, норми безпеки, обстеження, однорідна продукція,  оптова  торгівля, партія товару патент, показники, показники безпеки, порядок сертифікації непродовольчих товарів, правила сертифікації у системі однорідної продук- ції,  продукція (процеси, роботи, послуги), постачальник, роздрібна торгівля, свідоцтво про  визнання, сертифікат про  походження, сертифікаційні випро- бування, сертифікація іноземних виробництв, схема  сертифікації непродово- льчих товарів, технічний нагляд, технічні вимоги, токсикологічні властивос- ті,  торговельна діяльність, торговельне обслуговування, торгівля, форми сертифіката

 

Як вже зазначено, сертифікація є базою державного регулювання безпеки товарів та послуг для споживача. Її основною функцією є захист людини, її майна і природно- го середовища від негативних наслідків сучасного науково-технічного розвитку, від несумлінних виробників і продавців, а також створення умов для чесної конкурентної боротьби.


 

 

Складовими частинами системи регулювання безпеки і якості товарів і послуг є:

•  система видачі дозволів (ліцензій)  на право  ведення підприємницької діяльності;

•  нормативи безпеки і якості;

•  стандартизація;

•  метрологія;

•  методи випробування виробів;

•  процедура оцінення та підтвердження відповідності виробу, технології або послуги

вимогам нормативних документів

 

Як вже сказано, кожний товар (процес, послуга), представлений на сертифікацію, від- бирається і досліджується органом з сертифікації за певною визначеною схемою (типові випробування зразків продукції, які відібрані в торгівлі або підприємстві виробника, до- слідження системи, якості продукції на виробництві та ін.).

Важливим  засобом  сертифікації  непродовольчих  товарів  є  оцінення  відповідності груп однорідної продукції.

Група однорідної продукції — це сукупність продукції з єдністю властивостей, що виокремлюється за визначеними ознаками.

Непродовольчі товари поділяються на групи однорідної продукції за призначенням і

вихідною сировиною (вироби з пластичних мас, електропобутові, скляні і таке інше). Фак- тори, які визначають формування систем сертифікації однорідної продукції представлені

Фактори формування  систем сертифікації  однорідної продукції

 

наявність  аналогічної  міжнародної системи

 

спільність технічних принципів пристроїв (способів функціонування продукції)

 

спільність призначення продукції і вимог до неї

 

спільність методів випробувань

 

спільність галузі розповсюдження нормативних документів

 

Методологічною основою обов’язкової сертифікації визначених груп однорідної про- дукції є директиви ЄС, передусім, Директива Ради ЄС 2001/95/ЄС про загальну безпеку продукції. В ЄС проводиться сертифікація тієї продукції, яка може зашкодити здоров’ю, безпеці людей або навколишньому середовищу. Перелік видів цієї продукції закріплений в європейських Директивах «нового підходу» і є обов’язковим для країн, що входять до ЄС. Комісія ЄС прийняла рішення стосовно системи оцінки відповідності для різноманітних сімей (груп) продукції.

Основні  відмінності  Правил  обов’язкової  сертифікації  в  країнах  ЄС  (продукції,

Директиви на яку передбачають модульну оцінку відповідності) представлені на рис. 2.6.2.

В Україні правові засади обов’язкової сертифікації визначених груп однорідної прод-

укції визначені в таких основоположних нормативних документах:

•           Закони України: «Про захист прав споживачів» від 15.12.93 р. № 1023-ХП (в редакції

від 01.12.2005 р. № 3161-IV), «Про стандартизацію і сертифікацію» 10.05.93 р. № 46-

93, «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406-ІІІ, «Про стандарти,

технічні рішення та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. № 3164-IV,

«Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.91 р № 1264-ХІІ, «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2695-ХІІ, «Про охорону атмосфер- ного повітря» від 16.10.92 р. № 2708-ХІІ, «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 08.04.93 р. № 30-93,

«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використан- ня неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. № 1393-ХІV, «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 07.02.2002 р. № 3037-III та ін.;

•           постанови Кабінету Міністрів України: «Про порядок зняття з виробництва та екс-

плуатації, вилучення з реалізації, відкликання, повернення від споживачів недопусти-

мо небезпечної продукції» від 25.01.91 р., «Про верифікацію сертифікатів про похо- дження товарів з України» від З0.07.96 р. № 846, «Про внесення змін до «Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сер- тифікації в Україні: від 08.11.2000 р. № 1672 та ін.;


 

•           накази Держспоживстандарту України (до 1 жовтня 2002 р. — Держстандарт Украї-

ни): «Про введення обов’язкової сертифікації продукції в Україні» від З0.08.93 р.

№ 95, «Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні від 30 черв. 1993 р. № 95 (в редакції від 1 лют. 2005 р. № 28). «Правила обов’язкової серти- фікації дитячих іграшок» від 30.06.93 р. № 95, «Правила обов’язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектуючих» від 12.09.97 № 567,

«Правила обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» від 11.04.97 р. № 192, «Правила обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних за- собів, їх складових та приладдя» від 17.01.97 р. № 23 (Правила доповнено додатком 9 згідно з Наказом Держспоживстандарту від 25 січ. 2002 р. № 48), «Правила обов’яз- кової сертифікації засобів обчислювальної техніки» від 25.06.97 № 366, «Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог Дирек- тив Європейського Союзу» від 10.01.99 р. № 2 та ін.

В Україні відповідно до чинного законодавства існує перелік однорідної продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, в якому для кожного виду продукції наведено обов’язкові вимоги та методи випробувань (табл. 2.6.1). До нього входить близько 7 % продукції, що випускається у господарстві України1.

 

Таблиця 2.6.1

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

 

№ з/п

Назва продукції

1

Електропобутове та аналогічне  обладнання і комплектувальні вироби

2

Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї

 

3

Ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент  слюсарно(

монтажний з ізолювальними рукоятками

4

Апаратура радіоелектронна побутова

5

Засоби обчислювальної техніки

6

Спеціальні засоби самозахисту

 

7

Обладнання технологічне для харчової, м’ясо(молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування іта харчоблоків

8

Медична техніка

9

Іграшки

 

 

1 Аналогічно побудовані системи сертифікації Росії та деяких інших країн СНД. До переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, зокрема в Росії, входить набагато більша номенклатура продукції. У Литовській Республіці введено обов’язкову сертифікацію електротехнічного обладнання, будівельних матеріалів та конструкцій.


 

 

Закінчення табл. 2.6.1

 

№ з/п

Назва продукції

10

Мийні засоби

11

Трактори малогабаритні і мотоблоки

12

Обладнання металообробне та деревообробне

13

Зварювальне обладнання

14

Велосипеди, коляски дитячі

15

Засоби охоронного призначення

16

Засоби зв’язку

17

Посуд з чорних і кольорових металів, порцеляни, фаянсу і скла

18

Засоби автоматизації і механізації контрольно(касових операцій і конторське обладнання

19

Побутова апаратура, що працює на твердому,  рідкому і газовому  паливі

20

Продукція протипожежного призначення

21

Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя

22

Техніка сільськогосподарська

23

Підіймальні споруди та кранова продукція і

24

Зварювальні матеріали

25

Товари легкої промисловості

26

Харчова продукція і продовольча сировина

27

Нафтопродукти

28

Будівельні  матеріали, вироби та конструкції

29

Труби і балони

 

30

Готельні послуги і послуги харчування, що надаються суб’єктами туристичної діяльності

31

Засоби індивідуального захисту працівників

32

Хімічні джерела струму

33

Техніка радіаційна

34

Кіно(фототехніка

35

Зброя вогнепальна мисливська та спортивна

 

 

Системи сертифікації реєструються Держстандартом України.

Роботу з формування систем сертифікації однорідної продукції здійснює централь- ний орган системи сертифікації. До його функцій входять також керівництво і координація діяльності територіальних органів з сертифікації і випробувальних лабораторій, які вхо- дять до системи, їх облік, а також облік виданих (анульованих) сертифікатів, забезпечення інформацією про правила системи.