Глава 13. Політична соціалізаціяВизначення поняття

 

Поняття „політична соціалізація” виникло у західній соціальній і політичній психології  за аналогією з поняттям „соціалізація”  для визначення і описування суспільних  процесів,  в результаті  яких індивід приймає  відповідну політичну  позицію.

Починаючи з кінця 50?х років поняття соціалізації  почали ви? користовувати для описування включення особистості  в політику. Першою  роботою, присвяченою проблемі  політичної  соціалізації, була робота американського соціального психолога Г. Хаймана „Пол? ітична соціалізація”, яка вийшла в США в 1959 р. З такою ж назвою у 1969 р. вийшла робота Р. Даусона і К. Превіта, в якій представле? но детальне теоретичне дослідження цієї проблеми.

В науці немає єдиного визначення як поняття  „соціалізація”,  так і поняття „політична соціалізація”. Визначення змісту поняття „політична соціалізація” залежить від концепції, в якій воно розглядається, від аспек? ту, в якому аналізується, а також від поставленої мети дослідження.

В широкому розумінні політична соціалізація – це процес вклю? чення індивіда в політичну  систему суспільства, в результаті чого у нього формуються особистісні якості, завдяки  яким він адаптуєть? ся до цієї системи. Х. Хайман писав, що задача соціалізації полягає в тім, щоб „добре навчити людей стійкій політичній позиції. Інакше не буде ніякого порядку і, можливо, буде навіть хаос”. Людині, щоб сформуватись як громадянину, необхідно  отримати  систему  пол?

ітичних цінностей, ідей, в які вона може вірити, і орієнтацій  в пол?

ітичному середовищі, які дозволяють їй адаптуватись до нього.

Політична соціалізація на рівні індивіда являє  собою втілення вимог політичної системи у внутрішню структуру особистості, інте? ріоризацію  її основних політико?культурних елементів. Централь? ним моментом політичної  соціалізації  є формування адекватних уявлень  про владу і владні відносини.

Політична соціалізація є необхідною  умовою функціонування

суспільства.  Вона є найбільш  ефективним механізмом  підтримки її політичної  системи, її зміцнення і стабілізації.  В процесі політичної соціалізації відбувається відтворення інститутів політичної системи, здійснюється спадкоємність найважливіших політичних цінностей.