РОЗДІЛ IV.ДОСЛІДЖЕННЯ  ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Як уже було відмічено, сучасною тенденцією розвитку  теорії соціалізації є фактична відмова більшості спеціалістів  від подаль? ших досліджень у напрямку загальної теорії соціалізації  і перехід до створення окремих моделей соціалізації: статеворольової, про? фесійної,  етнічної  та ін. Деякі  науковці  пояснюють  це свідчен? ням кризи теоретичного  соціально?психологічного знання в ціло? му. З цим можна погодитись,  якщо застосувати поняття „криза” в тому розумінні,  що воно  означатиме  етап розвитку  науки,  на якому теорія, вичерпавши попередні можливості, повинна  звер? татись до нових парадигм, які просуватимуть її вперед. На сучас? ному етапі теорія  соціалізації,  накопичивши певну кількість  за? гальнотеоретичних положень, може рухатись далі за умови їх „за? земління”  на рівні  емпіричних  досліджень.  Теорія  соціалізації, як і соціальна  психологія  взагалі, є прикладною за своєю приро?


дою. Багато положень, що вже досліджено  соціальними психоло? гами, надають можливість застосування їх в реальному житті. Так з’являються окремі моделі соціалізації,  які є теоретико?емпірич? ними теоріями  і в своїй сукупності  являють систему більш гли? бокого пізнання процесу соціалізації.  На сучасному етапі най? більшого поширення і більш глибокого дослідження набули такі моделі соціалізації особистості: політична  соціалізація, економі? чна соціалізація, статеворольова соціалізація.