Основні терміни та поняття

 

Трансформаційні процеси в суспільстві, рівні соціальної транс? формації, соціальна  лабільність,  персональна ідентичність,  інтерп? ретаційна парадигма, когнітивна соціальна психологія, ситуаціонізм, когнітивна революція, конструктивізм, концепція напружених сис? тем, світ дитини, “пелюшковий  детермінізм”, дитяча субкультура.


Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Поясніть причини “другого народження” теорії соціалізації.

2.   Як пов’язані трансформаційні процеси нашого суспільства з новими підходами і тенденціями в теорії соціалізації?

3.   В чому Ви вбачаєте нові підходи і тенденції в сучасній теорії соціалізації?

4.         В чому полягає різниця між традиційним і сучасним підхо?

дом до вирішення проблем соціалізації особистості?

5.   Назвіть основні теоретичні джерела нових підходів в теорії соціалізації.

6.   Як  вплинула когнітивна  революція  70?х  рр. на розвиток теорії соціалізації?

7.         Яке значення має “інтерпретаційна парадигма” для соціаль?

но?психологічного аналізу?

8.         Як пов’язана психологічна теорія  ситуацій  з новими  тен?

денціями  в дослідженні соціалізації особистості?

9.         Дайте оцінку диспозиціонізму в теорії соціалізації.

10. В чому полягає  сутність  конструктивістського підходу  в теорії соціалізації особистості?

11. Яке місце в теорії соціалізації  займає  проблема  “дитина –

суспільство”?

12. Яке місце в суспільстві  і в житті окремого індивіда займає

“світ дитинства”?

13. Назвіть основні етапи дослідження проблеми “дитина – сус?

пільство” в історії науки.

14. Які  тенденції  сучасної  теорії  соціалізації обумовлені з міною  ме ж  віко ви х е тапів  ро зви тку  о соб истості,  зо кр ема, збільшенням періоду дитинства?

 

Література

1.         Андреева Г.М. Психология социального познания. – М.: Ас?

пект?Пресс, 2000. – 288 с.

2.         Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо?

логия личности. – М.: Аспект?Пресс, 2001. – 301 с.


3.   Бронфенбре ннер  У.  Два  м ира  де тства:  Дети  США  и

СССР. – М., 1976.

4.         Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ф. Психология жизненных си?

туаций. – М., 1998.

5.         Бурлачук Л.Ф., Михайлова Н.Б. К психологической теории ситуаций. // Психол. журнал. – 2002. – Т. 23. – № 1. – С. 5?17.

6.         Волович  А.С. Особенности социализации   выпускников средней школы. Автореф.дис. …канд. наук . – М., 1990.

7.   Кле М. Психология подростка: Психосексуальное разви?

тие. – М., 1991.

8.         Кон И. Ребенок  и общество: (Историко?этнографическая перспектива). – М.: Наука., 1988. – 270 с.

9.         Мид М. Культура  и мир детства. – М., 1988.

10. Налчаджян А.А. Социально?психологический возраст (про?

блемы становления личности). – Ереван., 1988.

11. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст (пробле?

мы становления личности). – М., 1994.

12. Росс Л., Нисбеттр. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии.  – М.: Аспект?Пресс, 2000. – 429 с.

13. Субботский Е.В. Детство  в условиях  разных  культур  // Вопр. психол. – 1979. – № 6.

14. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советс?

кая энциклопедия, 1983. – С. 629.