Основні терміни та поняття

 

Адаптація,  акомодація,  анімізм, артифікалізм, анальна  ста? дія сексуального розвитку, анормальна криза, асиміляція, вікова періодизація, вікове новоутворення, генетичний,  генетична пси? хологія, генітальна стадія сексуального розвитку,  дискретність розвитку, децентрація, інволюція, конструкція, критерії класиф? ікації вікової періодизації, культурно?історична теорія, криза но? вонародженості, криза  трьох років, криза  семи років, криза  пу? бертатного  періоду,  криза  сімнадцяти років,  критичний період


розвитку,  кризовий стан, латентна  стадія  сексуального розвит? ку, “метаморфози” дитячого розвитку, нерівномірність розвитку, нормальна  криза розвитку,  оральна  стадія сексуального розвит? ку, оптимальний період розвитку, об’єктивність, партиціпація, пубертатний період, психологічний вік, реалізм, реалістична по? зиція  дитини,  реципрокність, релятивізм, релятивне мислення, рольова  гра, соціальна  ситуація  розвитку,  сензитивний період, сенсомоторні  структури,  стадія формальної логіки, структури конкретних операцій, схема дій, суспільний предмет, суспільний дорослий, стадійність розвитку, тарнсформація, феномен “збере? ження”, феномен  егоцентричної мови, фалічна  стадія  сексуаль? ного розвитку,  циклічність розвитку,  еволюція,  егоцентризм.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Назвіть  найбільш суттєві ознаки, які характеризують про?

цес розвитку  об’єкта.

2.         Хто перший в науці висунув гіпотезу про існування стадій розвитку людини?

3.         Що досліджує  і які задачі вирішує генетична психологія?

4.         Назвіть основні ідеї теорії розвитку інтелекту Жана Піаже.

5.         Що означає поняття “схема дії” в теорії розвитку  інтелекту

Жана Піаже?

6.         Розкрийте, в чому сутність  відкритого  Ж. Піаже егоцент?

ризму дитини?

7.         Чим відрізняється “реалізм” дитини від об’єктивності?

8.         В чому полягає реципрокність мислення (за Ж. Піаже)?

9.         Чому релятивність є невід’ємною рисою сучасного мислення?

10. Поясніть, як Ви розумієте феномен егоцентричної мови.

11. Яке значення мають експериментальні дослідження Ж. Піа?

же в розкритті закономірностей дитячого інтелекту?

12. Назвіть відомі Вам експерименти, які проводились Ж. Піа?

же в дослідженні  закономірностей дитячого інтелекту.

13. Що таке феномен “збереження”?

14. Як Ж. Піаже визначає  соціалізацію?


15. Дайте загальну характеристику гіпотези Ж. Піаже про стадії інтелектуального розвитку  дитини.

16. Назвіть  основні стадії розвитку  інтелекту за Ж. Піаже.

17. Чому стадії інтелектуального розвитку,  за Ж. Піаже, мож?

на розглядати як стадії психічного розвитку  в цілому?

18. Назвіть відомі Вам класифікації вікової періодизації людини.

19. Які три групи вікової періодизації виділяв Л.С. Виготський?

20. Які Вам відомі періодизації розвитку  людини, що побудо?

вані на основі зовнішнього  критерію?

21. На  основі  яких  критеріїв  побудовано  вікові  періодизації

Л.С. Виготського, Д.Б. Ельконіна, Д.І. Фельдштейна?

22. Яке значення, на Ваш погляд, для психологічної науки має теорія стадійного розвитку  особистості, яку створив З. Фрейд?

23. В чому сутність психосоціальної теорії Е. Еріксона? В чому

полягають відмінності в розумінні стадійного розвитку людини між теорією З. Фрейда і Е. Еріксона?

24. Назвіть  основні  положення культурно?історичної теорії

Л.С. Виготського.

25. В чому сутність теорії стадійності соціалізації особистості, основою якої є культурно?історична теорія?

26. Що лежить в основі вікових новоутворень за Л.С. Виготським?

27. Яку роль в теорії соціалізації відіграє  поняття  “соціальна ситуація  розвитку”?

28. Які  основні  закономірності розвитку  дитини  визначив

Л.С. Виготський?

29. Назвіть  вікові  періоди  розвитку  особистості,  які виділяє

Л.С. Виготський.

30. Дайте загальну характеристику вікової періодизації,  яку розроблено Д.Б. Ельконіним.

31. Дайте роз’яснення поняттям “дитина–річ”, “дитина–дорос? лий”, “суспільний дорослий”, “суспільний предмет”, “людина?люди? на”. Яку роль відіграє ця система категорій в теорії Д.Б. Ельконіна?

32. В чому сутність  закону  періодичності розвитку,  сформу?

льованого Д.Б.Ельконіним?

33. Яку роль у розвитку  людини відводить грі Д.Б. Ельконін?


34. Яке значення  має теорія стадійності  соціалізації для розу?

міння закономірностей формування особистості?

35. Наведіть  приклади нерівномірності, хвилеподібності про?

цесу розвитку  особистості.

36. Дайте визначення поняттю “критичний період” розвит?

ку людини.

37. Яке значення  має психологічний вік людини у розв’язанні кризового стану?

38. Порівняйте поняття: “критичний період розвитку”, “кризо?

вий стан”, “оптимальний період розвитку”, “сензитивний період”.

39. Яке значення  для практики мають дослідження критично?

го періоду розвитку  людини?

 

Література

 

1.         Выготский Л.С.  Проблемы развития психики. Собр.соч. в

6 т.– Т.З.– М., 1983.

2.         Выготский Л.С. Детская психология. Собр. соч. в 6т. – Т.4. – М., 1984.

3.         Головаха  Е.И., Кроник  А.А. Психологическое время  лич?

ности. ? К., 1984.

4.         Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

5.         Кулагина  И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения  до 17 лет. – М.: ПРАО,  1998.

6.         Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Избр. пис?

холог. труды. – М., 1988.

7.         Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, пробле?

мы. – М., 1996.

8.         Пиаже Ж. Речь и мышление  ребенка. – М.?Л., 1932.

9.         Пиаже Ж. Избр. психол. труды. ? М., 1969.

10. Психологія життєвої кризи / Відпов ред. Т.М.Титаренко. – К.: Агропромвидав України, 1998. – 348 с.

11. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности  в онто?

генезе. – М., 1989.

12. Флейвел Дж. Генетическая психология Жана Пиаже. – М., 1967.

13. Фрейд  З. Психология бессознательного. – М., 1989.


14. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960.

15. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического раз?

вития в детском возрасте // Вопр. психологии.  – 1971. – № 4.

16. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978.

17. Эриксон  Э. Детство и общество. – СПб, 1996.

18. Эриксон  Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.