Сензитивні періоди  розвитку особистості

 

Поняття “критичний період” як характеристика певного ета? пу розвитку  вживається також в значенні проміжку  часу, в який і тільки?но який певний середовищний фактор  може викликати ефект. Декілька  таких періодів припадає  на час пренатального розвитку,  коли  деякі  хімічні  препарати,  ліки  або хвороби  мо? жуть несприятливо вплинути на розвиток  певних  органів пло? ду. Існують також періоди в розвитку  людини, які більшою або меншою мірою сприятливі до впливів  оточуючого  середовища. В цьому випадку критичний період є оптимальним періодом для розвитку  певних  властивостей особистості.  Це  той  проміжок часу, коли в результаті  взаємодії визрівання і научіння найбільш успішно розвивається певна поведінка.

Періоди найбільшого відчуття певних зовнішніх впливів в психології називають  “сензитивними періодами розвитку”. Так, наприклад,  сензитивним періодом розвитку  мовлення є період від 1 року до 3 років, і якщо цей етап прогаяно, то компенсувати втрати в подальшому  дуже важко. Сензитивному періоду не вла? стива така  якість  як  “все або ніщо”. Хоча і існує  оптимальний термін для  розвитку  певної поведінки,  навчитись  цієї поведін? ки можна і раніше, і пізніше  цього строку. Проте індивід найк? раще засвоює  певну поведінку  в конкретному віці: етичні  уяв? лення і норми – в дошкільному віці, основи  наукових  знань – у молодшому  шкільному  і т.ін. Тому важливо  не пропустити сен? зитивний період, надати індивідові те, що потрібно для його роз? витку в конкретний період. Потрібно також пам’ятати, що в сен? зитивний період  певні впливи  відбиваються на всьому  проце? сові розвитку людини, зачіпаючи його глибокі сфери психіки (Л.С.Виготський). В інші періоди ті ж самі умови можуть бути нейтральними, або навіть може з’явитись їх зворотній  вплив на хід розвитку.

Знання сензитивних періодів  в розвитку  психіки  індивіда має велике  практичне значення,  воно дає можливість врахову? вати, що найліпше  людина може засвоїти в тому чи іншому віці.


Проблема  виявлення і максимально можливого  використан? ня  для  ро звитк у ко жного  сенз итивно го  пе ріоду  є  одніє ю з найважливіших проблем  психології  навчання  і виховання дітей. Проблематичність цього питання  полягає в тім, що нам, по?перше, невідомі всі сензитивні періоди  розвитку  інтелекту  і особистості дитини, їх початок, тривалість і закінчення. По?друге, в житті кож? ної дитини вони, мабуть, є індивідуально своєрідними, починають? ся в різний час і протікають  по?різному. Труднощі, які пов’язані з практичним, педагогічним  вирішенням цієї проблеми, полягають також  в тім, щоб точно визначити ознаки  початку  сензитивного періоду, а також комплекси педагогічних  якостей дитини, які мо? жуть формуватись і розвиватись в межах того чи іншого сензитив? ного періоду. Психологи припускають, що для більшості психоло? гічних  якостей  і поведінкових особливостей дитини  протягом  її життя  наступає  не один, а декілька  сензитивних періодів. Індиві? дуально вивчаючи  дітей, необхідно, крім того, навчитись  прогно? зувати появу різних сензитивних періодів розвитку. В сучасній педагогічній  психології  з більшості  цих питань  не має однознач? ної, цілком задовільної відповіді.