Основні терміни і поняття

Соціалізація, соціалізованість, ресоціалізація, десоціалізація, соціальний розвиток,  формування особистості, виховання, форми соціалізації, стадії соціалізації, інститути соціалізації, механізми соціалізації,  адаптація,  інкультурація, соціальна  ідентичність  осо? бистості, ідентифікація.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Чи мають право на існування різні визначення поняття “со?

ціалізація”?

2.         “Розведіть” поняття  “соціалізація”, “соціальний  розвиток”,

“формування особистості”, “виховання”.

3.         Яке смислове  значення  має поняття “соціалізованість” в

теорії соціалізації?


4.         Чи можна сказати, що “ресоціалізація” – це соціалізація осо?

бистості в умовах трансформації суспільства?

5.         Які форми соціалізації виділяються дослідниками і як вони співвідносяться в процесі соціалізації?

6.         Яку роль в процесі  соціалізації виконують  такі інститути

соціалізації,  як сім’я, система освіти і виховання та ЗМІ?

7.         Розкрийте зміст процесу  соціалізації через розглядання його в таких сферах, як діяльність,  спілкування і самосвідомість.

 

Література

1.         Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация (вве?

дение в интерпретативную социологию). – СПб, 1999. – С. 101?137.

2.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1994. – С. 240?251.

3.         Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы  поведения  человека  в социуме.  ? СПб.,

2002. ? С. 361?391.

4.         Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо?

логия  личности. Учебн. пос.– М. Аспект–Пресс, 2001,– 301 с.

5.         Ковалева  А.И. Социализация личности: норма и отклоне?

ние. – М., 1996. ? 223 с.

6.         Кон И.С. Социология личности. – М, 1967.

7.         Корнєв  М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія.  – К.,

1995. – С. 234?266.

8.         Лавриченко Н.М. Педагогіка  соціалізації:  європейські аб?

риси. – К., 2000.

9.         Лукашевич Н.П. Социология воспитания. – К., 1996. ? 180 с.

10. Москаленко В.В. Социализация личности. – К.: Вища шко?

ла, 1986. ? 200с.

11. Парыгин Б.Д. Основы социально?психологической теории.

– М.: Мысль, 1971. – 350 с.

12. Реан А.А. Социализация личности  // Психология личнос?

ти в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000. – С. 360?365.

13. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний  підхід. – К.,

2000. ? 150 с.

14. Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов  на Дону,

1998. – С. 396?508.