Висновки

1. Слід розрізняти соціальну психологію як явище і соціальну психологію  як  науку. Соціальна психологія  як  наука  – це лише одна з форм соціально?психологічної реальності. В основі соціаль? но?психологічної реальності лежить ефект соціальності психічної діяльності, який полягає в тім, що в соціальній  взаємодії люди по? водяться  непередбачувано.

2. Соціально?психологічна реальність  виявляється через такі

групи явищ:

– мінливі психічні групові утворення як відображення певних соціальних  ситуацій  в конкретно?історичних умовах  (соціальний настрій, соціальна  думка, революційність мас, соціальний патріо? тизм, соціальний оптимізм чи песимізм);

– стійкі  масовидні  явища  психіки,  що утворюються тільки  в масах людей через механізми  психологічного зараження, насліду? вання, навіювання (чутки, плітки, мода, паніка та ін.);

– стійкі психічні утворювання, які характеризують соціальний

характер груп (нація, клас, бригада);

– соціальність поведінки  особистості в ситуації групи.

3. На сучасному  етапі можна  виділити  такі форми,  в яких існують соціально?психологічні явища: житейська (буденна), зразки  мистецтва  і літератури,  наука, мислительна парадигма, психотехніки.


Основні терміни  та поняття

Соціально?психологічні явища,  соціальна  психіка,  масовидні психічні явища, ефект соціальності психічної діяльності, форми со? ціально?психологічної реальності,  буденна  (житейська) соціальна психологія, соціальна психологія як наука, соціальна психологія як наукова парадигма, психотехнічна соціальна психологія.