Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.   Дайте  визначення поняттю  “соціально?історичний  тип особистості”.

2.         Яке значення  для наук про людину має типологія  особис?

тостей? Скористуйтеся відповіддю К. Юнга на це запитання.

3.         Охарактеризуйте основні положення концепції “соціально?

го характеру” Е. Фромма.

4.         Яке  значення  “Психології  характеру”  М.Д. Левітова  у вітчизняних розробках проблеми соціального типу особистості?

5.         Концепція типів соціального характеру Б.С. Братуся

6.         Визначення Б.С. Братусем домінуючих установок в різних типах особистостей.

7.         Дайте характеристику соціального  типу особистості  пост?

тоталітарного суспільства (за Б.С. Братусем).

8.         Обгрунтуйте своє розуміння історичності особистості.

9.         Як Ви розумієте поняття “динамічна адаптація”?

10. Назвіть  архетипи  старого  суспільства і їх вплив  на осо?

бистість (за І.А.Акчуріним).

11. Дайте характеристику “ринкової орієнтації  характеру” (за Е.Фроммом).

12. Які показники перехідного стану формування нового типу

особистості відмічає К.Хорні?

13. Що розуміється під “новою технікою існування” як умовою подолання кризових станів особистості?

14. В якому смислі застосовується поняття  “ресоціалізація”?

15. В чому полягає наукове значення аналогії онтогенетичного розвитку  особистості з філогенетичним?


16. Чи згодні Ви з тим, що поняття “соціальна зрілість особис? тості” і “соціально?історичний тип особистості” збігаються? Обґрун? туйте свою відповідь.

17. В чому полягає  регулятивна та детермінуюча  функції  со?

ціального типу особистості?

18. Покажіть  на прикладах,  що поняття  “соціальний  тип осо?

бистості “ є ключем для розуміння суспільних  процесів.

19. Дайте визначення поняттю  “індивідуальність”. Співставте поняття  “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

20. Яке значення  для розуміння взаємозв’язку індивідуально? го і соціального в людині має сформульований Гегелем принцип діа? лектики  загального і одиничного, об’єктивного і суб’єктивного?

21. В чому виражається суперечливість індивідуального і со?

ціального в системі “людина?світ”?

22. В чому полягає принцип індивідуального підходу в системі навчання  і виховання?

 

Література

 

1.   Акчурин  И.А. Типология и идентификация личности  // Вопр. философ. – 1994. – № 5.

2.         Анциферова Л.И. Психология повседневности: жизненный

мир личности и «техника» ее бытия // Психол. журнал. – 1993. – № 2.

3.         Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. – М., 1994.

4.         Бондаренко Л.И. Основные этапы становления сознания. (Ло?

гическое и историческое в развитии сознания). – К.: Вища школа, 1979.

5.         Гегель Г.В. Феноменология духа: В 14 т. – Т. 4. – М., 1977.

6.   Головаха Е.И., Бекешкина И.Э., Небоженко В.С. Демокра? тизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демок? ратии. – К.: Наукова думка, 1992. – 126 с.

7.         Корнеев М.Я. Проблемы социальной типологии личности. –

Л.: Изд?во ЛГУ, 1971. – 152 с.

8.         Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей. – М., 1995.

9.   Кедров Б.М. О повторяемости в процессе развития. – М.: Госполитиздат, 1961. – 176 с.

10. Кон И.С. Открытие «Я». – М.: Педагогика, 1996. – 254 с.


11. Левитов Н.Д. Психология характера. – М., 1969.

12. Мерлин  В.С. Очерк интегрального исследования индиви?

дуальности.  – М.: Педагогика, 1996. – 254 с.

13. Москаленко В.В. Социализация личности.  – К.:  Высш. школа, 1986.

14. Овчинников Б.В., Павлов К.В., Владимирова И.М. Ваш пси?

хологический тип. – СПб, 1994.

15. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия по пси? хологии и типологии характеров / Редактор?составитель Д.Я. Рай? городский. – Самара, 1997.

16. Смирнов Г.А. Советский человек. Формирование социалис?

тического типа личности. – Изд. 3?е. – М.: Политиздат, 1990. – 463 с.

17. Cтиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы / Под ред. Л.В. Сохань. – К.: Наукова думка, 1992. – 100 с.

18. Теории личности в западно?европейской и американской пси?

хологии / Редактор?составитель Д.Я. Райгородский. – Самара, 1996.

19. Э.Фромм. Бегство от свободы. – М., 1990.

20. К.Хорни.  Невротическая личность нашего времени. – М., 1993.

21. К.Юнг.  Психологические типы. – М., 1995.