Основні терміни і поняття

Адаптація, архетипи  суспільства,  базисна  особистісна  структу? ра, групоцентристська орієнтація, гуманістична орієнтація, динаміч? на адаптація, індивід, індивідуальність, індивідуалізація, історичність соціального типу особистості, критерій соціальної зрілості особис? тості, міра соціальності особистості,  особистість,  онтогенез, онтоге? нетичний аспект соціалізації, принцип індивідуального підходу, пси? хосоціальний тип особистості  посттоталітарного суспільства,  рівні структури особистості,  радянський тип особистості,  рекапітуляція,


ресоціалізація, ригідність,  ринкова  орієнтація,  соціальність,  со? ціальність  особистості,  соціальний тип особистості,  соціальний ха? рактер, соціальна  зрілість особистості, світ людини, система “люди? на?світ”, соціальне  середовище,  типізація,  тип культури,  філогенез, філогенетичний аспект соціалізації, функції соціального типу особи? стості, егоцентрична орієнтація, етнокультурний тип особистості.