Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1. Які рівні соціального середовища виділено У. Бронфенбрен?

нером в його моделі “людина – суспільство”?

2. Як Ви розумієте взаємозв’язок між мікросистемою, мезоси?

стемою, екзосистемою і макросистемою?

3. На якому  рівні соціального  середовища  індивіди  здійсню?

ють безпосередні  взаємовідносини?

4. Які зв’язки в розвитку  людини  можна  характеризувати як реципрокний процес?

5. З чого складається макросистема і як вона впливає  на осо?

бистість?


Основні терміни і поняття

Соціально?економічна модель,  реципрокний процес,  модель екологічних  систем, мікросистема, мезосистема,  екзосистема,  мак? росистема, рівень життєвого  середовища.

 

Література

 

1. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо?

логия  личности: Учебное  пособие  для вузов. – М.: Аспект Пресс,

2001. – 301 с.

2. Бронфенбреннер У. Два мира детей: дети США и СССР. – М., 1976.

3. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.