Екзосистема

 

Екзосистема, або третій рівень взаємозв’язків індивідів з їх соціальним оточенням,  має відношення до тих рівней  соціаль? ного середовища  або суспільних  структур, які знаходяться поза сферою  безпосереднього спілкування індивіда.  Екзосистема – це та частина культури суспільства,  яка включає  в себе елемен? ти навколишнього середовища,  в якому  особистість  не грає ак? тивну роль, проте воно здійснює на неї вплив. Сюди входять організації,  а також події, від яких залежать  умови мікросисте? ми. Наприклад, закони, рішення, які приймаються державними або іншими інститутами, можуть суттєво впливати на умови життя дитини, її сім’ї, однолітків,  з якими  вона спілкуєтьься. Отже, екзосистема впливає  на індивіда  не безпосередньо,  а че? рез мікросистему. Можна навести безліч прикладів, починаючи із формального соціального  середовища,  наприклад, місця  ро? боти батьків або місцевих відділів охорони здоров’я або пол? іпшення  побутових  умов, і  закінчуючи  неформальним оточен? ням, таким, як розширена сім’я дитини  або друзі його батьків. Наприклад, заклад, в якому працює мати, може дозволити їй декілька днів на тиждень працювати  вдома. Це дасть можливість матері проводити більше часу з дитиною, що опосередковано вплине  на її розвиток.  В той же час можливість приділити ди? тині більше уваги зніме з матері напруження і тим самим підви? щить продуктивність її праці.