Мікросистема

 

Мікросистема – це надзвичайно складний,  різноманітний світ. Сукупність різних  груп, які складають  сферу спілкування індивіда, їх особливості, відмінності у рівні соціального  розвит? ку, в практиці  соціальних  зв’язків  і відносин  всередині  них, в різній психологічній атмосфері  пред’являють особистості певні вимоги.  Безпосереднє середовище  – друзі, знайомі,  сім’я,  все, що  склада є  сф еру  м іжосо би сті сного  спілк ува ння,  здій снює вплив на розвиток  особистості, формує її якості. Специфіка без? посереднього  оточення індивіда полягає  в тому, що воно опосе? редковує вплив соціальної системи як цілого на особистість, відбиває  суспільні  відносини,  конкретизуючи їх, персоніфіку? ючи. Мікросистема – це рівень життєвого  середовища, яке най? частіше досліджується соціальними психологами.


Мезосистема

 

Мезосистема, або другий  рівень  культури,  з яким  взаємодіє індивід, утворюється взаємозв’язками двох або більше  елементів мікросистеми. Так, суттєвий вплив на розвиток здійснюють фор? мальні і неформальні зв’язки між сім’єю і школою або сім’єю, шко? лою і групою однолітків. Наприклад, постійне спілкування батьків з учителями може позитивно вплинути на успішність дитини в школі. Аналогічним чином, уважне ставлення учителів до цієї дитини, най? швидше, позитивно вплине на її взаємостосунки з членами сім’ї.