Теорія ієрархії потреб

 

Мотиваційні процеси  є серцевиною  гуманістичної теорії осо? бистості. Маслоу описав людину як “бажаючу істоту”, яка рідко до? сягає стану завершеного  задоволення. Якщо одна потреба задово? лена, то інша спливає  на поверхню  і контролює увагу та зусилля людини. Коли людина задовольняє і її, ще одна голосно вимагає за? доволення.  Життя людини характеризується тим, що люди майже завжди чогось хочуть.

Маслоу припустив, що всі потреби людини вроджені і що вони

організовані в ієрархічну систему пріоритету  або домінування.

Ці потреби наступні (в порядку їх черговості):

? фізіологічні потреби;

? потреби безпеки захисту;

? потреби належності  і любові;

? потреби самоповаги;

? потреби самоактуалізації, або потреби особистісного удоско?

налення.

В основі схеми потреб лежить припущення, що домінуючі потре? би, які розташовані знизу, повинні бути більш?менш задоволені до того, як людина може усвідомити наявність і бути мотивованою потребами, які розташовані зверху. Отже, потреби одного типу повинні бути задо?


волені повністю, перше ніж інша, розташована вище потреба виявить? ся і стане діючою. Задоволення потреб, розташованих внизу ієрархії, робить можливим усвідомлення потреб, розташованих вище в ієрархії та їх участь у мотивації. Отже, фізіологічні потреби повинні бути в до? статній мірі задоволені до того, як виникнуть потреби у безпеці. Фізіо? логічні потреби і потреби безпеки і захисту повинні бути задоволени? ми до певної міри до того, як виникнуть і будуть вимагати задоволення потреби належності і любові. За Маслоу, це послідовне розташування основних нужд в ієрархії є головним принципом, який лежить в основі організації  мотивації людини. Він виходив з того, що ієрархія  потреб розповсюджується на всіх людей, і що, чим вище людина може підня? тись в цій ієрархії, тим більшу індивідуальність, людські якості і псих? ічне здоров’я вона продемонструє.

Маслоу  розрізняв дві великі  категорії  мотивів  людини: дефі?

цитарні  мотиви  і мотиви  росту. Дефіцитарні мотиви  націлено  на зниження напруги, а мотивація росту (метамотивація) націлена на підвищення напруги через пошуки нових переживань. Маслоу ви? ділив декілька метапотреб (істина, краса, справедливість), за допо? могою яких описав самоактуалізованих людей, і висунув теорію, що ці потреби  біологічно  закладено  в людях, також, як і дефіцитарні потреби. Якщо метапотреби  не задоволені,  це викликає метапато? логії. Апатія, цинізм  і відчуження – ось деякі  з великої  кількості симптомів, які вказують на метапатології у людей, що потерпіли не? вдачу у задоволенні своїх метапотреб.