Концепція А. Маслоу

 

Свою теорію особистості А. Маслоу запропонував в 1954 році. Особливе значення в ній надається вродженій потребі до самоакту? алізації (повному розвиткові свого потенціалу), яка властива кожній людині. Одним  з найбільш  фундаментальних тез, які лежать в ос? нові гуманістичної позиції Маслоу, є теза про те, що кожну людину потрібно вивчати як єдине, унікальне, організоване ціле, а не як набір диференційних частин, і те, що відбувається в якійсь частині, впли? ває на весь організм.

Прибічники гуманісти чної  психоло гії визнають  глибокі відмінності між поведінкою людини і тварин, а тому вивчення  тва? рин (як у біхевіористів) нічого не дає для розуміння людини. Найбільш значною концепцією  гуманістичної психології є визнан?


ня пріоритету творчої сторони  в людині. Маслоу  першим  звернув увагу на те, що творчість є найбільш універсальною характеристи? кою людей. Маслоу  розглядав творчість  як рису, яка потенційно притаманна всім людям від народження.

Маслоу  стверджував,  що жоден з психологічних підходів, які застосовувались для вивчення поведінки, не надавав потрібного зна? чення функціонуванню здорової людини. Зокрема він рішуче крити? кував Фрейда за те, що він, зосередившись на вивченні хвороб пато? логії і поганої адаптації, ігнорує силу і доброчесність  людини. Щоб виправити цей недолік, Маслоу сконцентрував увагу на психічно здо? ровій людині. Гуманістична психологія виходить з того, що самоудос? коналення є основною темою життя людини – темою, яку неможли? во виявити,  вивчаючи лише людей з психічними відхиленнями.