Основні терміни та поняття

 

Психоаналіз, інстинкти,  лібідо, его, суперего, ід, свідоме, підсвідоме, безсвідоме, зверх?Я, захисні механізми, психосексуальні стадії, ідентичність, аналітична психологія, архетипи, базальна три? вога, колективне безсвідоме, вісім вікових періодів людини, відчу? ження, ідентифікація, танатос, індивідуальна психологія,  індивіду? ація, комплекс  перевершеності, комплекс  неповноцінності, криза ідентичності, особисте безсвідоме, психосексуальний розвиток, пси? хосоціальний розвиток, принцип реальності, принцип задоволення, позитивна свобода, сублімація, самість, соціокультурна теорія осо? бистості, его?психологія.

 

Література

 

1.         Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская О.А. Совре?

менная социальная психология на Западе. – М., 1978

2.         Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: МГУ,

1994. – 496 с.

3.         Гринсон Р.О. Приемы и техника психоанализа: Пер. с англ.

– Новочеркасск, 1994. – 340 с.

4.         Лейбин  В. Фрейд,  психоанализ и современная западная философия. – М.: Политиздат, 1990. – 397 с.

5.         Современная зарубежная социальная психология: Тексты.

– М., 1984

6.         Тайсон  Р., Тайсон Ф. Психоаналитические теории разви?

тия / Пер. с англ. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998


7.         Фрейд  З. Психология масс и анализ человеческого  «Я» // Преступная толпа. – М., 1998

8.         Фрейд  З. Психология бессознательного: Пер. с нем. – М.: Просвещение, 1989. – 448 с.

9.         Фромм  Э. Бегство от свободы. – М., 1987

10. Фромм  Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – 430 с.

11. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. – М., 1997

12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997

13. Хорни  К.  Женская психология:  Пер.  с а нгл.  – СПб.: ВЕИЛА,  1993. – 222 с.

14. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в За?

падной Европе. – М.: Наука, 1986. – 175 с.

15. Шихирев П. Современная социальная психология. – М.: ИП.РАН, 2000. – 448с.

16. Эриксон Э. Детство и общество (Пер. с англ.). ? СПб., 1996.

17. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. ? М., 1996.

18. Юнг К.Г. Аналитическая психология. – Пер. с нем. – СПб.: Кентавр, 1994. – 136 с.