Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.   Дайте  характеристику теорії  психосексуального роз?

витку З. Фрейда.

2.   Опишіть  природу  і функції  “ід”, “его” і “суперего” – трьох основний особистісних  структур. Яким чином взаємодія між цими структурами створює внутрішній конфлікт у людини?

3.         Чи погоджуєтесь Ви з Фрейдом в тім, що статевий потяг і агре?

сія – це два основних мотиви, які лежать в основі людської поведінки?

4.         Як Ви думаєте, чи залишається сьогодні психоаналіз впли?

вовим напрямком в гуманітарних науках?

5.         Розкрийте зміст соціально?психологічної теорії Шутца.

6.         Назвіть  прізвища  відомих неофрейдистів та їх теорії.

7.   Які соціальні типи характеру виділяє  Е. Фромм? На чому будується  його типологія  соціальних  типів?

8.         В чому полягає  різниця  між особистим і колективним без?

свідомим в теорії Юнга? Чи поділяєте Ви позицію Юнга стосовно існування колективного безсвідомого?

9.         Чим теорія розвитку Еріксона відрізняється від теорії Фрейда?

10. Перелічіть конфлікти розвитку, які, згідно теорії Еріксона, стають критичними в певних точках життєвого  циклу.

11. Чи згодні Ви з Еріксоном  в тім, що головною кризою в підлітковому віці є его?ідентичність – рольове зміщення?

12. Чи згодні Ви з Еріксоном,  що досягнення его?ідентич? ності – це боротьба протягом всього життя?  Якщо так, то з якими пр об лемами  іде нтичності  мо же  стик атись  люди на  в  ра нній зрілості  і в старості?


13. Опишіть концепцію архетипів Юнга. Який архетип він по?

в’язував з дослідженням самореалізації у зрілості?

14. Чи згодні Ви з Фроммом, що більшість людей сьогодні на? солоджується значною свободою і автономією, проте розплачують? ся за це самотністю, відсутністю почуття безпеки і відчуженням?

15. Розкрийте сутність соціокультурної теорії особистості К. Хорні.

16. Порівняйте і вкажіть відмінності  у поглядах Еріксона, Фромма і Хорні з питання впливу подій раннього дитинства на фор? мування структури особистості дорослого.