Соціальні типи характеру

 

Взаємодія екзистенціальних потреб і соціального  контексту, в якому живуть люди, обумовлює формування певних форм взаємо? відносин людей один з одним, або соціальні типи характеру.

Фромм виділив п’ять соціальних  типів характеру: рецептив? ний, експлуатуючий, накопичувальний, ринковий і продуктив? ний тип характеру.

Рецептивні типи впевнені в тім, що джерело всього хорошого в житті знаходиться поза ними. Вони пасивні, залежні, не здатні об? ходитись без сторонньої допомоги.

Експлуатуючі типи беруть все, що їм потрібно силою і винахі?

дництвом.  Вони теж нездатні до творчості, а досягають  всього, за?

позичуючи у інших.

Накопичувальні типи намагаються  володіти  якомога більшою кількістю матеріальних благ, влади, любові. Вони тяжіють до мину? лого, їх лякає все нове.

Ринковий тип виходить з впевненості, що особистість оцінюєть? ся як товар, який можна вигідно продати або обміняти. Ці люди за? цікавлені  у збереженні  приємної  зовнішності,  знайомствах з по? трібними людьми і готові продемонструвати будь?яку свою особис? тісну рису, яка підвищила б їх шанси на успіх.

Названі  чотири типи соціального  характеру  Фромм  відніс до категорії непродуктивних (нездорових) типів. Другий ве? ликий  клас соціальних  типів характеру  складає продуктивний характер. На противагу  непродуктивній орієнтації, продуктив? ний характер  являє  собою, з точки зору Фромма,  кінцеву мету в розвитку  людини. Цей тип – незалежний, чесний, спокійний, люблячий, творчий  і здійснює  соціально?корисні вчинки.  По суті,  п ро дук тивна  ор ієнтація  – це  іде а льни й  стан  лю ди ни . Фромм  був переконаний, що в результаті  корінної  соціальної реформи  продуктивна орієнтація може стати домінуючим  ти? пом  в  будь?як ій культурі.  Досконале  суспільство вбача лось Фромму таким, в якому  знаходять  задоволення базові потре? би людини. Він називав це суспільство гуманістичним общин? ним соціалізмом.