Глава 6. Психоаналітичний напрямок

 

Загальні питання

Хоча багатьма дослідниками підкреслюється послаблення впливу психоаналітичних теорій на розвиток  психологічної дум? ки, все ж неможливо було б дати оцінку сучасним соціально?пси? хологічним  теоріям, не визначивши в них належним чином ста? тусу психоаналізу. Неможливо заперечити той факт,  що вплив Фрейда на  західну  цивілізацію ХХ  століття   був  глибо ким  і міцним. У всій історії людства дуже небагато ідей здійснили та? кий широкий  вплив на культуру  суспільства як ідеї, розроблені в психоаналітичній теорії.

Психоаналітична теорія  базується на уявленні,  згідно  якого люди є складними енергетичними системами.  У кожної людини є певна обмежена кількість енергії, яка підтримує психічну активність. Фрейд  стверджував, що будь?яка  активність людини  (мислення, пам’ять, уявлення) визначається інстинктами. Вплив  останніх  на поведінку може бути як прямим,  так і непрямим,  замаскованим. У пошуках розгадки внутрішньої природи людини Фрейд  звертаєть? ся до дитинства.  Він робить акцент на тому, що переживання ран? нього дитинства  відіграють критичну  роль у формуванні дорослої людини. “Психоенергетична людина” формується в ранньому  ди? тинстві. У спробах вирішити  конфлікт між інстинктами і безкомп? ромісною реальністю  у неї в цей період формується “его” – опосе? редковане кільце між соціальними обмеженнями і інстинктами. Лю? дина знаходиться не тільки у постійному  внутрішньому, але й зов? нішньому  конфліктові зі своєю групою і суспільством, які, в свою чергу, виникають як результат відтворення лібідних зв’язків індив? іда зі своїми батьками. Сім’я є прототипом для всіх наступних  со? ціальних  зв’язків, а батьки  – прообразом  майбутнього  лідера. Со? ціальні інститути  – це засіб захисту людини від його власних агре? сивних, ворожих, безсвідомих імпульсів. Поведінка людини детер? мінується  скоріше генетичними і історично попередніми  умовами, ніж актуальною  ситуацією. Вона регулюється розподіленням пси? хічної енергії в системі особистості.


Соціально?психологічні теорії, що побудовані  на психоаналі? тичній моделі, виділяють якийсь один аспект цієї концепції. Наприк? лад, Біон розглядає групу як аналог індивіда і наділяє  її власними потребами і мотивами (Ід), цілями, механізмами їх досягнення (Его) і межами дії (суперего). Вона проходить на різних етапах через кон? флікти,  які пов’язані з особливостями розвитку.  Думка про те, що індивід проектує на групу свій досвід стосунків у сім’ї, лежить в ос? нові тримірної теорії міжособистісних відносин Шутца.