Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Чим Ви поясните  думку, що аналіз когнітивної теорії по?

трібно розпочинати з її співставлення з принципами біхевіоризму?

2.         Дайте характеристику моделі “людини когнітивної”.

3.         Що таке “когніція”, “когнітивна  структура”?

4.         Визначте основні положення структуралістського напрям?

ку в когнітивній психології.

5.   Які Ви знаєте основні напрямки в  когнітивній соціальній психології?

6.         Розкрийте зміст концепції  морального  розвитку  дитини  в

концепції Ж. Піаже.

7.         Чим відрізняється теорія розвитку моральності Л. Колбер?

га від теорії Ж. Піаже?


8.   Порівняйте внесок Л.С. Виготського і Ж. Піаже в когнітивні теорії формування особистості.

9.         Визначте основні ідеї когнітивної концепції Дж. Брунера.

10. Яке практичне застосування мають соціальні  когнітивні теорії в системі освіти?

11. Який  образ соціальної  психології  склався  в середині 60?х

років у свідомості наукової громадськості?

12. Яку альтернативу американській соціальній психології про?

тиставили французькі соціальні психологи школи С. Московічі?

13. Який вплив на теорію “соціальних уявлень  (репрезен? тацій)” мала соціологічна концепція Е. Дюркгейма? Що саме з кон? цепції Е. Дюркгейма  було запозичено С. Московічі  в його теорії “соціальних  уявлень”?

14. Що є спільного між “колективним свідомим” Е. Дюркгей?

ма і “соціальним  уявленням” С. Московічі?

15. Як Ви розумієте  те, що “соціальні уявлення” є категорією науки, а також феноменом  реальності?

16. Чи є різниця  між розумінням “здорового глузду” як явища

соціальної психології і “версією здорового глузду” С. Московічі?

17. Які функції виконують “соціальні уявлення (репрезентації)”?

18. На якому матеріалі зробив свої дослідження С. Московічі? Чому він звернув увагу на психоаналіз?

19. Які дві групи факторів  виділяє  С Московічі,  визначаючи

особливості  формування наукових знань?

20. Опишіть зовнішні і внутрішні процеси, що характеризують зміни у розвитку  наукової теорії (за С. Московічі).

21. Назвіть відомі Вам дослідження соціальних уявлень, що зроблені емпіричними методами?

22. Що таке “ідентифікаційна матриця” С. Московічі?

 

Література

 

1.   Андреева Г.М. Психология социального познания: Учебн. пособие для студентов высш. учебных заведений. – Изд. второе, доп. и перераб. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 288 с.


2.         Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосред?

ственной информации / Пер. с англ. – М.:Прогресс, 1977.

3.         Валлон А. От действия  к мысли. – М., 1956.

4.   Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной социальной психологии. – М., 1995.

5.         Колберг Л., Пауэр Ф., Хиггинс Э. Подход Лоренса Колберга

к нравственному воспитанию // Психологический журнал. – 1992. –

№ 3. – С. 173?175.

6.   Московичи С. Общество и теория социальной психологии // Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Г.М. Андреева, Н.Н.  Богомоловой, Л.А. Петровской – М.: Изд?во Моск. ун?та, 1984. – С. 208?228.

7.         Московичи С. Век толп. Исторический трактат  по психо?

логии масс: Пер. с франц. – М.: Центр психологии и психотерапии,

1998. – 480 с.

8.         Московичи С. От коллективных представлений к соци?

альным // Вопросы социологии.  – 1992. – Т.1. – № 2. – С. 83?95.

9.   Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд // Психологический взгляд // Психологический журнал. –

1995. – Т. 16. – № 1. – С. 3?18, № 2. – С. 3?14.

10. Найссер У. Познание и реальность: смысл и принципы ког?

нитивной психологии.  – М., 1981.

11. Солсо Р.Л. Когнитивная психология: Пер. с англ.– М: Три?

вола, 1996. – 600 с.

12. Флейвелл Джон  Х. Генетическая психолгия Жанна  Пиа?

же: Пер. с англ. – М.: Проосвещение, 1967.

13. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. – М., 1997.

14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997.

15. Шихирев П. Современная социальная психология: Учебн. Пособие  для студентов  вузов – М.: КСП   Академический проект, Изд?во ин?та психологии РАН, 1999. – 448 с.

16. Якимова  Е.В. Теория  социальных представлений в соци? альной психологии: дискуссии  80?90?х годов. Научно?аналитичес? кий обзор. – М. ИНИОН РАН, 1996. – 115 с.