ВСТУП

 

Соціальна психологія,  як і інші науки,– це пошуки відповідей на запитання, які задає суспільство  самому собі. Суспільство ста? вить собі, і тим самим науці задачі, які мають життєво важливе прак? тичне значення. Тому проблема розвитку науки – це в першу чергу, розвиток  її здатності  давати відповіді на практичні  соціально  зна? чущі запитання.

Соціальна психологія стала самостійною наукою відносно недав? но, на початку ХХ сторіччя. В Україні десять?п’ятнадцять років на? зад курс соціальної психології майже ніде не читався, а серед науко? вих дослідників лише декілька десятків могли назвати себе соціаль? ними психологами. Сьогодні соціальна психологія є однією з тих дис? циплін, що динамічно розвиваються. Динаміка  її розвитку  у нас і на Заході є вражаючою. Якщо глянути на загальний обсяг наукової про?


                                         С о ц і аль н а  п с ихоло г і я                                        

дукції, то виявляється, що 90 % соціально?психологічних досліджень в світі здійснено за останні 50 років. Півстоліття тому кількість дип? ломованих  спеціалістів  налічувала сотні, а тепер – сотні тисяч/

На сьогодні наукові, академічні дослідження проводяться де?

сятками  тисяч  фахівців  (біля 50 тис.), ще близько  200 тисяч  – практикуючими психологами.  Змінюється географія досліджень. Ще в 60?ті роки соціальна психологія  практично була американсь

кою наукою. Зараз ситуація змінилась. Говорять вже про три аре али розвитку  соціальної  психології:  США,  Європа  і, так звана, третя соціальна психологія,  яка розвивається в Азії, Африці і Ла? тинській  Америці.  Вже біля  100 тис. спеціалістів  – соціальних психологів  працює  поза США.  У всьому світі зростає  попит  на соціальних  психологів. Багато хто називає соціальну психологію головною наукою ХХІ століття.

Ця  динаміка  пов’язана  з динамікою  і закономірностями сус? пільства, з його потребами. Бурхливі соціально?економічні зміни су? часного суспільства сприяють зростанню вимог як до осмислення подій з точки  зору соціальної  психології,  так і до діяльності спе? ціалістів, яким в першу чергу потрібні знання з соціальної психології.

Соціальна психологія,  яка  зародилась на межі психології  і соціології,  є наукою  про такі явища  суспільства,  які не можуть бути дослідженими без допомоги об’єднання цих двох наукових підходів: соціологічного  та психологічного, адже соціальні  зако? номірності  проявляються через діяльність людей з їх психічни? ми властивостями. Тому будь?яке суспільне явище має свій „пси? хологічний”  контекст.

Загалом, соціальна  психологія – це наука  про взаємозв’язок соціального і психологічного, їхню взаємодію та взаємозалежність, про соціально?психологічні явища, які виникають у процесі соціаль? ної взаємодії і характеризують індивіда і групу, про масову свідомість та масову  поведінку  людей. Розвиток соціальної  психології  – це, перш за все, розвиток її здатності давати практичні відповіді на такі актуально життєво важливі задачі: як і чому соціальне (суспільство, організація, група) впливає на особистість; яким чином особистість, її діяльність впливають  на функціонування групи; як функціонує


                                                                                                                       Вступ

соціально?психологічна реальність, яка виникає  в процесі такого взаємозв’язку. Потреба у соціально?психологічних знаннях в сучас? них умовах стає першочерговою потребою людства.

Професійна підготовка сучасного спеціаліста?психолога потре?

бує поглиблене  оволодіння студентами  соціально?психологічними знаннями. Виток багатьох проблем, з якими стикається сучасне сус? пільство, мають підґрунтя в особливостях взаємодії між особистістю і суспільством. Тому актуальною  задачею підготовки спеціалістів  не тільки з психології, але й з інших галузей, які пов’язані з життям лю? дини, є поглиблення знань про „людину живу” (Homo vivens), яка існує в багатомірному життєвому середовищі.  Жива  людина будує свій життєвий світ у просторі власних життєвих координат, одночас? но перебуваючи в багатомірній суспільній  реальності.

Оволодіння знаннями соціальної  психології  дає можливість

осмислювати сучасну різноманітність системи людських стосунків, знаходити  адекватні  способи  вирішення питань,  що виникають в комунікативній, підприємницькій, організаторській сфері міжосо? бистісних і міжгрупових взаємодій.

Соціальна психологія включає в себе такі розділи як соціальну психологію  особистості, соціально?психологічну характеристику спілкування, соціальну психологію малих груп, соціальну психоло? гію великих  груп, соціальну психологію масових рухів.

В навчальному курсі висвітлюються різні напрямки та школи

соціально?психологічної думки, які спрямовують сучасну соціаль?

но?психологічну теорію та практику  соціальної реальності.

Запропонований підручник спрямовано на формування у прак? тичних психологів необхідної теоретичної бази для виконання функції психолога?практика у соціальній  сфері: системі освіти, ви? робництві, управлінні, в малих і великих групах та ін. Він також має на меті розширення професійної ерудиції, кругозору,  вироблення наукового світогляду, оволодіння глибокими знаннями про законо? мірності і механізми виникнення, функціонування і прояву соціаль? но?психологічної реальності,  що складається в процесі особистіс? них взаємодій,  оволодіння студентами  навичками основних  мето? дик соціально?психологічних досліджень.