НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Підручник

 

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В.  Борисов

 

Підписано до  друку  06.11.2007. Формат  60x84  1/16.

Друк  офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк.  арк.  43. Наклад – 1000  прим.

 

Видавництво “Центр   учбової  літератури”

вул.  Електриків, 23 м. Київ,  04176

тел./факс 425?01?34,  тел.  451?65?95,  425?04?47,  425?20?63

8?800?501?68?00  (безкоштовно в  межах  України)

e?mail:  office@uabook.com сайт:  WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК  №2458 від  30.03.2006