Причини зміненого стану свідомості

 

Досліджуючи вплив натовпу на психіку людини, американсь? кий культурантрополог Є.Бургиньон дійшла висновку, що у натов? пу в людини виникає  змінений  стан свідомості. Це чисельні, різно? манітні стани в яких змінюються відчуття, сприйняття, емоції і ког? нітивна сфера. Вони змінюють відношення індивіда до самого себе, свого тіла, почуття тотожності власного «Я» і сприйняття часу, про? стору та інших людей. Правила сприйняття, які властиві  людині в нормальному стані, у зміненому стані свідомості викривляються.

З’ясовуючи причини  виникнення зміненого  стану свідомості

А.Людвіг в 1968 році назв їх п’ять:

–  зниження стимуляції зовнішнього відчуття і моторної актив?

ності;

–  збільшення стимуляції зовнішнього  відчуття  і моторної ак?

тивності;

–  збільшення пильності  і психічної включеності;


–  зниження пильності  і психічної включеності;

– група «соматопсихологічних» факторів.

Перша причина  – зниження рівня зовнішньої  стимуляції і ак?

тивності – виникає  в ситуації одиничного  ув’язнення.

Вплив  другого  фактора  – збільшення стимуляції зовнішніх подразників – спостерігається в умовах великого скупчення людей. Збільшена стимуляція і моторна активність включають такі стани, як  «масове  зараження», релігійна  конверсія,  лікувальні транси, танцювальний і музичний транс, що виникає  у відповідь  на джаз, рок?н?рол та іншу високо ритмічну музику.

Третя причина – збільшення пильності і психічної включеності –

включає в себе тривалі безсоння військових і віруючих, що моляться.

Четвертий фактор – зниження пильності і психічної включеності –

включає повну релаксацію або транс медіумів і стан медитації.

Ці причини  лише на перший погляд здаються такими, що супе? речать одна одній. Насправді, вони призводять до схожих станів, а саме: зміни мислення,  порушень відчуття  часу, втрати самоконтро? лю, зміни у вираженості емоцій, зміни у відчутті тіла, перцептивних викривлень, відчуття невиразності, омолодження і гіпернавіюваності.

Соціально?психологічні дослідження показують,  що змінені стани свідомості можуть виникати під впливом  натовпу, що знахо? диться у збудженому емоційному стані. Людина може впасти в стан трансу, який підсилюється звуками  барабанів, піснями, танцями, зараженням натовпу, наркотиками.

Вчені розрізняють два стани трансу: просто транс і транс одер? жимості. Для стану трансу є характерним пасивність  і безпомічна залежність від оточуючих  психічних  впливів. Для трансу одержи? мості властиво включеність в активну виставу, виконуючи роль пе? ред глядачами.

Іншою причиною  сильного  впливу  натовпу  на поведінку  лю? дини є деіндивідуалізація. Це такий стан, в якому людина втрачає уявлення про себе як окрему особистість. Оскільки деіндивідуалі? зація в умовах натовпу стирає межі дозволеного, то і підвищується імовірність  імпульсивної або девіантної поведінки.