Чутки як феномен натовпу

 

Чутки  – це неточна, недостовірна  інформація, що виникає  в результаті  багаторазової інтерпретації якогось факту, події чи яви? ща. У натовпу чутки є найбільш розповсюдженим типом інформації. Вони надають значення ситуації, яку люди не розумі?ють, і допома? гають їм підготуватися до дії.

Г.Г. Почепцов, характеризуючи чутки, відмічає наступне:

• чутки подаються як інформація, що відповідає дійсності;

• чутки – емоційно забарвлена інформація, оскільки у натов?

пу тільки такий тип повідомлень  є засобом впливу.


Чутки, що розповсюджуються у натовпу, спрямовуються на те, щоб збуджувати або заспокоювати емоції. Вони не призначені для роздумів, а необхідні для короткочасного сплеску емоцій.

Чутки є також необхідною формою зв’язку у великій спільноті,

постійним  процесом інтерпретації подій, проти якої безсилі як за?

соби масової інформації, так і система ідеологічного тиску.

Своєчасне  виявлення емоційної насиченості  чуток, визначен? ня меж їх розповсюдження, їх інтенсивності може допомогти  зро? бити висновки  про домінуючі настрої в конкретній соціальній спільноті.

Сам факт появи чуток є свідченням  того, що існує інтерес лю?

дей до даної соціальної проблеми і що цей інтерес не задовольняється засобами масової інформації.

Г.Олпорт  виявив  закономірність, згідно з якою інтенсивність

чуток є функцією від ступеня  зацікавленості людей в предметі чу? ток і рівня невизначеності інформації з питання,  яке цікавить  лю? дей.

Для виникнення чуток потрібно, щоб дана подія була достат?

ньо важливою, відбувалася в ситуації, що турбує людей, являє  заг? розу для їх безпеки. Інформація, яка передається у вигляді  чуток, повинна бути незрозумілою і не доступною для перевірки.

У процесі передачі чуток використовуються два паралельних способи викривлення інформації.

1. Чутки стають більш лаконічними, легко сприймаються і пе? редаються. Інформація стає конкретнішою, емоційнішою, втрачаєть? ся її точність.

2. Збіднення інформації супроводжується деякими  пере? більшеннями. Фраза стає коротшою, але погроза, що в ній містить? ся, підсилюється, початкові цифри виростають, термін розвитку подій збільшується.

Чим безпечніші і простіші чутки, тим більше шансів на їх роз?

повсюдження у натовпу.

Чутки здійснюють сильний  вплив на психіку людини і масову поведінку. За критерієм впливу виділяють такі типи чуток:

• чутки, що збуджують суспільну думку;

• чутки, що провокують  асоціальну  поведінку;


• чутки, що руйнують соціальні зв’язки, ведуть до масових без?

порядків, агресії, вандалізму.

Для розробки  профілактичних заходів А.П.Назаретян пропо? нує налагодити високу оперативність і систематичність офіційних повідомлень, високий ступінь достовірності повідомлень, система? тичний  і добре налагоджений зворотний зв’язок  між джерелом інформації і аудиторією.


 

Г л а в а 25. Специфіка поведінки людини у натовпу