РОЗДІЛ ІІ.СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Визначити головні теоретичні  орієнтації  зарубіжної  соціальної психології  надзвичайно важко  через відсутність  критеріїв  їх чіткої диференціації. М.Н. Корнєв та А.Б. Коваленко звертають увагу на те, що в американській соціальній психології в 60?х роках було запропо? новано  два принципи аналізу  теоретичних концепцій  в соціальній психології: погляд на сутність людини та головна проблематика до? сліджень. Пізніше була здійснена спроба конкретизації цих двох прин? ципів  шляхом  введення  шести  критеріїв  визначення теоретичних підходів, а саме: головне джерело даних для спостереження; поняття, які використовуються для пояснення мотивації, або особистості за? галом; роль свідомості в поведінці; роль несвідомого в поведінці; роль зовнішнього середовища; роль соціокультурного середовища.

Розглядаючи ту чи іншу соціально?психологічну концепцію,

можна  зробити  висновок,  що її особливість  визначається побудо? вою моделі особистості. І це цілком зрозуміло, оскільки об’єктом соціальної  психології  є людина,  і суб’єктом дослідження – також


людина. Фактично всю історію соціально?психологічної думки мож? на представити через зміну цих моделей. Кожна з цих моделей по? будована як відповідь на запитання, перелік яких наводиться в книзі Дойча  і Крауса  у зв’язку з класифікацією основних  теоретичних напрямків в соціальній  психології.

До цих питань відносяться, як вони вважають, наступні:

1. Чи є люди просто розумними тваринами або ж соціальна взає? модія, постійна необхідність співробітничати один з одним форму? ють у них особливі психічні властивості,  які відсутні у тварин?

2. Чи визначається поведінка  людини  егоцентричними моти? вами або ж інтереси  інших людей можуть бути для неї такими  ж важливими і близькими, як і особистісні?

3. Чи являється поведінка людини переважно  ірраціональною і такою, що закріплюється під впливом  випадкових покарань і зао? хочень  або ж людина  усвідомлює  і організує  свою поведінку  на підставі досвіду?

Чи визначена поведінка людини біологічно або ж форма і зміст її вчинків детермінується головним  чином соціальними умовами?

5. Чи поведінка  дорослого  є в основному  наслідками  пережи? того в дитинстві або ж людина розвивається і змінюється під впли? вом навколишнього середовища протягом всього життя?

Макдевід і Херері, класифікуючи соціальну психологію за напрямка?

ми, доповнюють цей перелік питань ще питанням про роль безсвідомого.

Відповіді на ці запитання в основному і складають  основу тих чи інших соціально?психологічних напрямків.

В основу  побудови  тієї чи іншої моделі людини  покладена

також модель  суспільства,  соціального  середовища,  бо соціаль? ний психолог  разом з прийняттям моделі людини  приймає  спе? цифіку її бачення, відповідний спосіб інтерпретації. В моделі сус? пільства  явно  або імпліцитно  міститься  модель взаємодії  інди? віда і суспільства.  І ця  остання  має особливе  значення  для  со? ціальної психології, оскільки  від того, якою вона представляєть? ся, залежить  аспект бачення у аналізі таких кардинальних для соціальної  психології  проблем, як: взаємовідносини соціального і психічного, суспільного  й індивідуального, процес соціалізації, роль індивіда в соціальному процесі і т.ін. Ці проблеми виникли