Натовп і маса

 

На вивчення особливостей натовпу  також звертає  увагу аме? риканський соціолог Г.Блумер. Він наголошує на тому, що поведін? ка людини в натовпу суттєво відрізняється від її поведінки в інших формах масових явищ. Г.Блумер вперше на науковому  рівні розді? лив поняття «натовп» і «маса», які раніше вживались як синоніми.

На його думку, між натовпом і масою існують такі відмінності.

– Між членами маси практично  відсутні взаємодія і обмін по? чуттями. Люди фізично  відділені один від одного, не знаходяться в такій просторовій близькості як в натовпі.

– Маса не здатна до одночасної  узгодженої  єдиної дії, яка є у

натовпу.

– Члени маси можуть мати різний соціальний статус, різні про?

фесії.

– Маса складається із анонімних  індивідів.

– Маса не має рис спільноти або громади. Вона просто складаєть?

ся із індивідів, які характеризуються одноманітністю поведінки.

Цікавий феномен характеризує масу. Між людьми немає нія? кого контакту, вони не знають один одного, а діють одноманітно. Г.Блумер вважає, що форма масової поведінки вибудовується із інди? відуальних  ліній діяльності, а не із узгодженої поведінки. Ці індив? ідуальні  дії здійснюються у вигляді  виборів  – вибір  книг, речей, партії, моди, професії, релігії. Якщо лінії вибору сходяться  в одній точці, то виникає  феномен маси.

Коли масова поведінка набуває організованої форми, то її при? рода змінюється. Вона перестає бути феноменом маси, а стає іншою формою колективної поведінки.

Натовп,  на відміну від маси, – це конкретна  соціальна  група.

Люди у натовпі, вступаючи у тісний контакт один з одним, змушені особливим  чином взаємодіяти. Спілкування у натовпі характери? зується  більшою вираженістю невербальних способів комунікації, ніж вербальних.  У натовпі кардинально змінюється психіка люди? ни, психічні  процеси відбуваються специфічно. Когнітивні проце? си, які спрямовані на пізнання  і категоризацію оточуючого  світу, значно  слабшають.  Взаємодія між людьми  стає односторонньою,


правила і норми втрачають свою регулюючу функцію. Психіка лю?

дини у натовпі вивільняється у не окультуреному вигляді.

Підкреслюючи особливе  значення  знання  психології  натовпу в сучасному світі, дослідники цього феномена  відмічають, що соц? іально?психологічні особливості натовпу, які було зафіксовано Г.Ле? боном і Г.Тардом наприкінці ХІХ ст., по суті, є такими ж самими.