Основні терміни та поняття

 

Масовидні явища, теорія мас, гіпнотичне навіювання, “психіч? на інфекція”, натовп, навіювання, наслідування, психологічне зара? ження, знеособленість маси, консервативність маси, ірраціо? нальність  натовпу,  колективне безсвідоме,  аномальність натовпу, закони  наслідування, ідентифікація з вождем, “інстинкти  соціаль? ної поведінки”, “психологія народів”, надіндивідуальність душі, об’є? ктивний дух, стадії розвитку людських психічних процесів, концеп? ція соціального контролю, теорія телезису, ефект соціальної фасил? ітації, соціальна інгібіція, коактні групи, вимірювальні шкали, вим? ірювальні шкали терстоунівського стилю.

 

Література

 

1.         Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: МГУ,

1994. – 496 с.

2.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М: Изд?во МГУ, 1980.

3.         Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Совре?

менная социальная психология на Западе. – М., 1978.

4.         Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория.

– М., 1961.

5.         Бехтерев  В.М. Объективная психология. – М., 1981.

6.   Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика  и образ мысли: Учебное пособие. – М., 2001. – 575 с.

7.         Дюркгейм Э. Социология и социальные науки. – СПб, 1911.


8.         История буржуазной социологии  ХІХ – начала ХХ века. – М.: Наука, 1979.

9.         И стория  б уржуа зной  со ци ологии  пе рвой  по ловины

ХХ века. – М.: Наука, 1979.

10. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підруч?

ник. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

11. Лебон. Психология народов и масс. – М., 1995.

12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1997.

13. Московичи С. Век толп. Исторический трактат  по психо?

логии масс. – М., 1996. – 478 с.

14. Олпорт  Г. Личность  в психологии.  – М., 1998.

15. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.

16. Психология масс (Хрестоматия). – Самара, 1998.

17. Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории  социологической мысли. – К., 1992.

18. Тард Г. Социальная логика. – СПб, 1901. – 491 с.

19. Фрейд  З. Психология масс и анализ человеческого  «Я» // Преступная толпа. – М., 1998.

20. Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс. – 496 с.

21. Шихирев П. Современная социальная психология. – М.: ИП РАМ, 2000. – 448 с.

22. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. – М., 1979.