Основні  терміни та поняття.

Групова динаміка, школа „групової динаміки”, методи гру? пової динаміки, конформізм, конформна поведінка, груповий тиск, інформаційний вплив, нормативний вплив, автокінетич? ний ефект, особисте прийняття, публічна поступка, соціальні норми, рівень конформності поведінки,  теорія  соціального  по? штовху, фактор чисельності групи, фактор сили групи, фактор безпосереднього впливу  групи,  метааналіз,  „підставна  група”, ф ено ме н  соціально ї підтр им ки , гр упо ва  ме ншість,  г рупова


більшість, відступники з боку більшості, групова згуртованість, групова  сумісність,  стратометрична концепція групової  актив? ності, теорія діяльнісного опосередкування міжособистісних стосунків в групі, ЦОЄ, колектив,  лідерство, керівництво, уп? равління, теорія рис, ситуаційна теорія лідерства, орієнтований на задачу лідер, орієнтований на взаємовідносини, стилі лідер? ства, авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль, групове рішення, процес нормалізації рішення, руйнуван? ня процесу  прийняття групового  рішення,  групомислення, фе? номен групової поляризації, феномен зрушення до ризику, тех? ніки прийняття групового рішення.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         В яких значеннях застосовується поняття „групова динаміка”?

2.   Розкрийте основні  напрямки дослідження проблеми  гру? пової динаміки  школою К. Левіна. В чому полягають  основні  тео? ретичні принципи цієї школи?

3.         В чому полягають особливості  методик вивчення групової

динаміки, розроблених школою К. Левіна?

4.         Якими шляхами досліджується в соціальній психології пи?

тання психологічних механізмів утворення малої групи?

5.   Розкрийте сутність конформізму. Покажіть відмінності цьо? го феномену від інших соціально?психологічних впливів на осо? бистість інших людей.

6.   Покажіть  відмінності між інформаційним та нормативним соціальними впливами.

7.   В чому сутність експериментів М. Шеріфа? Розкрийте хід їх проведення і результати.

8.   Розкажіть про експерименти С. Аша. Чому саме з дослід? жень С. Аша проблема конформізму отримала широкий резонанс в світовій літературі?

9.   В чому полягає  сутність теорії соціального  поштовху?  Які фактори  нормативного впливу  групи  на індивідів  розкриваються цією теорією?


10. Який  основний  феномен  було виявлено С. Мілграмом  в експериментах з дослідження конформізму?

11. Чому експерименти М. Шеріфа, С. Аша і С. Мілграма є кла? сичними? Що в них спільного?  Що нового в теорію конформізму вніс кожен з цих дослідників?

12. Як е з на чення  мало  відкри ття  фе но мену  „соц іа льної

підтримки”  в дослідженні проблеми  соціального  впливу?  В чому сутність цього феномену і хто його відкрив?

13. Дайте соціально?психологічне визначення поняттю „групо?

ва меншість”.

14. Покажіть значення  досліджень  С.Московічі в розробці теорії меншості. Які експерименти було ним проведено з виявлен? ня факторів впливу меншості?

15. Визначте основні підходи у дослідженні групової згуртова?

ності, які існують в соціальній  психології.

16. Розкрийте основний зміст „теорії діяльнісного опосередку?

вання міжособистісних стосунків” Що таке ЦОЄ?

17. Дайте визначення поняттю „колектив”. Охарактеризуйте історію розвитку  теорії колективу.

18. Покажіть  відмінності між лідерством  і керівництвом.

19. Розкрийте основні  теорії виникнення та сутності лідерства.

20. Розкрийте основний  зміст теорії лідерства  Ф. Фідлера. В чому полягають відмінності  між тими лідерами, які орієнтовані на задачу, і тими, які орієнтовані на взаємовідносини?

21. Які Вам відомі теорії стилів лідерства? Яка теорія стилів лідерства у вітчизняній науці є найбільш поширеною?

22. В яких  аспектах  традиційно в соціальній   психології  роз?

глядається проблема прийняття групового рішення?

23. Покажіть,  чим прийняття групового рішення  відрізняєть?

ся від компромісу.

24. Чому розглядання процесу прийняття групового рішення як процесу нормалізації групи є спрощенням?

25. Відкриття яких  феноменів  у дослідженні  прийняття гру?

пового рішення показало  непередбачуваність цього процесу?

26. Що таке групомислення? Розкрийте цей феномен і покажіть його небезпечність.


27. Визначте  симптоми  групомислення, які  було  відкрито

І. Джанісом. Розкрийте їх зміст.

28. В чому полягає суть феномену групової поляризації? Назвіть приклади поляризації в повсякденному житті. Який вплив здійснює поляризація на розвиток  суспільства?

29. В чому полягає  феномен  „зрушення  до ризику”  в процесі

прийняття групового рішення? Які ви знаєте гіпотези, що поясню?

ють виникнення цього феномену?

30. Назвіть відомі вам технології прийняття групою ефективних рішень. Покажіть  значення  експериментальних досліджень  К. Леві? на у дослідженні техніки дискусії. Які форми дискусії вам відомі?

 

Експрес-тест самооцінки лідерства

 

Призначення. Даний експрестест дозволяє визначити актуаль?

ний рівень виявлення лідерства  у сумісній діяльності.

Інструкція. Уважно прочитайте кожне з десяти суджень і ви? беріть найбільш підходящу для вас відповідь в буквеній формі. Пра? цюючи з опитувальником, пам’ятайте, що немає ні поганих, ні хоро? ших відповідей. Важливим фактором є те, що в своїх відповідях по? трібно прагнути до об’єктивності і записувати ту відповідь, яка пер? шою приходить  в голову.

 

Опитувальник

1. Що для Вас є важливішим у грі?

А. Перемога. Б. Розвага.

2. Чому Ви надаєте перевагу в загальній розмові?

А. Виявляти ініціативу, пропонувати щось.

Б. Слухати і критикувати те, що пропонують  інші.

3. Чи здатні Ви витримати критику,  не входячи у дрібні супе?

речки, не виправдовуючись?

А. Так.            Б. Ні.

4. Чи подобається Вам, коли Вас хвалять прилюдно?

А. Так.            Б. Ні.

5. Чи  відстоюєте  Ви  свою думку,  якщо  обставини  (думка більшості) проти Вас?

А. Так.            Б. Ні.


6. В компанії, у спільній справі Ви завжди заводило, щось при?

думуєте, що є цікавим для інших?

А. Так.            Б. Ні.

7. Чи вмієте Ви приховувати свій настрій від оточуючих?

А. Так.            Б. Ні.

8. Чи завжди Ви терміново і покірливо робите те, що Вам гово?

рять старші?

А. Так.            Б. Ні.

9. Чи вдається  Вам у розмові, дискусії переконати,  привабити на свій бік тих, хто раніше був з Вами не згоден?

А. Так.            Б. Ні.

10. Чи подобається Вам вчити (повчати, виховувати,  навчати, давати поради) інших?

А. Так.            Б. Ні.

 

Обробка та інтерпретація даних

 

Підрахуйте  загальну кількість „А” і „Б” відповідей. Високий рівень лідерства          А = 7?10 балів. Середній рівень лідерства        А = 4?6 балів. Низький рівень лідерства    А = 1?3 балів.

Переважання відповідей „Б” свідчить про дуже низьке або дес?

труктивне лідерство.

 

Література

 

1.   Американская социологическая мысль:  Тексты.  – М.: МГУ, 1994. – 496 с.

2.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М: Изд?во МГУ, 1980.

3.         Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Совре?

менная социальная психология на Западе. – М., 1978.

4.         Донцов  А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования. – М.: Изд?во МГУ, 1984. – 208 с.

5.         Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підруч?

ник. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

6.         Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой груп?

пы. – М.: Изд?во МГУ, 1991. – 207 с.


7.   Крегер  О., Тьюсон  Дж. М. Типы  людей и бизнес. Как  16 типов личности  определяют ваши успехи на работе. – М.: Персей, Вече. АСТ, 1995

8.         Кричевский Р.Л. Если  вы руководитель… Элементы пси?

хологии менеджмента  в повседневной работе. – М.: Дело. – 193 с.

9.         Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1997.

10. Мангутов И., Уманский Л.И. Организатор и организаторс?

кая деятельность. – Л.: ЛГУ, 1975.

11. Максвелл Дж. Шеф и его команда. – СПб: Питер. Ком., 1998

12. Орбан?Лембрик Л.Е Соціальна психологія: Навч. посібник. – Київ: Академвидав, 2003.

13. Пайнс  Э., Маслач  К. Практикум по социальной психоло?

гии. – СПб, 2000.

14. Перспективы социальной психологии:  Пер. с англ. – М.: ЭКСМ?Пресс, 2001. – 688 с.

15. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.

16. Петровский А.В. Личность.  Деятельность. Коллектив. – М., 1982.

17. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психоло?

гия коллектива. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.

18. Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности. Теоретико?методологический аспект. – Л.: Изд?во ЛГУ, 1990. – 184 с.

19. Робер  М.А., Тильман  Ф. Психология индивида  и группы:

Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1988.

20. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

21. Смелзер  Н. Социология. – М., 1994.

22. Со вместная  деяте льно сть  / По д ре д. А . Жура влева, А.П. Шихирева. – М.: Наука, 1988.

23. Шихирев П. Современная социальная психология. – М.: ИП РАМ, 2000. – 448 с.

24. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. – М., 1979.

25. Щепанский Я.  Элементарные понятия социологии. – М.: Прогресс, 1970.


 


 

Г л а в а 2 3. Натовп як форма масової поведінки людей