Висновки

 

1. Поняття „групова динаміка” має такі значення:

–          певний напрямок дослідження малих груп в соціальній пси?

хології (школа К. Левіна);

–   певні методики, якими можна користуватитись у вивченні малих груп, більшість з яких розроблено в школі К. Левіна;

–          „групова  динаміка”  на  відміну  від статики  означає  су?

купність  тих динамічних  процесів,  які одночасно  відбуваються в групі в якусь одиницю  часу і які знаменують  собою рух групи від стадії до стадії, тобто її розвиток.

Динамічні  процеси  малої  групи  важливо  розглядати з двох

сторін: по?перше, з точки зору утворення малої групи, по?друге, з точки зору явищ групової життєдіяльності, які виникають в ситу? ації розвитку  сумісної діяльності.

2. Питання психологічних механізмів  утворення малої  групи досліджується в соціальній  психології двома шляхами.  Перший  пе? редбачає аналіз механізму прийняття кожним членом групи уже існу? ючої групової ціннісно?нормативної системи. Ця проблема стосуєть? ся „підключення”  до групи нового  члена і передбачає  дослідження феномена  тиску групи на індивіда. Другий  шлях передбачає  аналіз процесу створення групових норм та цінностей за умови  одночасно? го вступу в групу багатьох індивідів та наступне все більш повне прий? няття цих норм, сприйняття всіма членами групи групових цілей.

3. Феномен групового  тиску  в соціальній  психології  отри? мав назву конформізму. Конформізм полягає  не просто в тому, що індивід діє так само, як всі, але в тім, що він піддається впли? вові загальної  дії, тобто він поводиться так, як це було б, коли б він був наодинці.


В соціальній  психології виділяється два види впливу групи на індивіда: нормативний і інформаційний. Інформаційний вплив здійснюється в ситуації, коли людина прагне отримати деяку інфор? мацію, нестачу якої вона відчуває, для створення особистої стратегії поведінки. Коли потреба в такій інформації стає особливо гострою, поведінка інших буде цінним джерелом інформації.

Нормативний вплив – це вплив на особистість соціальних (гру? пових) норм в ситуації, коли вона змушена підпорядковуватись цим нормам, щоб бути прийнятою, а не відкинутою суспільством (групою).

Американськими соціальними психологами було здійснено ряд експериментів, в яких вивчались особливості  і закономірності конформізму. Експерименти М. Шеріфа, С. Аша і С. Міліграма вва? жаються класичними. Існують чисельні модифікації методик про? ведення цих експериментів, проте суть їх залишається незмінною – це метод „підставної групи”.

4. Теорія соціального поштовху досліджує характеристики гру? пи і умови, за яких люди більш за все схильні підпорядковуватись нормативному соціальному впливу.  Згідно цієї теорії імовірність того, що індивід  стане звертати  увагу на нормативний вплив,  що виходить від інших людей, залежить  від трьох факторів:

–   сили групи, тобто того, наскільки важливою для індивіда є дана група людей;

–   безпосереднього впливу, тобто того, як близько у часі і просторі розташована до індивіда група, яка намагається впливати на нього;

–          чисельності, тобто кількості людей, що входять в дану групу.

5. Соціальний вплив на індивіда може здійснюватись не тільки більшістю членів групи, але й меншістю. Вплив меншості розгля? дається  в соціальній  психології  як інформаційний тиск, тобто як такий вибір члена групи, що здійснюється на основі інформації, яку він отримує не від більшості, а від меншості членів групи. Чисельна меншість  фактично може бути „більшістю”, якщо вона здатна  на? в’язати свої оцінки, думки, уявлення іншим членам групи.

В соціальній психології досліджуються умови, за яких меншість впливає на групу. Цими умовами є:

–          послідовність у відстоюванні  своєї позиції;

–          упевненість  в собі і в своїй позиції;

–          наявність  „відступників”  з боку більшості.


6. Важливою стороною проблеми формування і розвитку малої групи є проблема  групової згуртованості.  Групова згуртованість – це процес формування особливого  типу зв’язків  в групі, що дозво? ляють зовнішньо  задану структуру  перетворити в психологічну спільноту,  в системний  психологічний організм, який  функціонує за своїми особливими законами.

Підходи до дослідження згуртованості у вітчизняній соціальній психології  спираються на ідею про те, що головним  інтегратором групи є сумісна діяльність її членів. Цей підхід найліпше представ? лено в „теорії діяльнісного опосередкування міжособистісних сто? сунків” О.В. Петровського.

Мала група, яка розглядається як вищий рівень розвитку  групи, що характеризується високою згуртованістю,  єдністю ціннісно?норма? тивної орієнтації, глибокою ідентифікацією і відповідальністю за резуль? тати сумісної групової діяльності, визначається поняттям „колектив”.

7. Процеси  інтеграції групи пов’язано з феноменом  лідерства.

Поняття „лідерство” пов’язано з поняттям „керівництво”. На відміну від лідера керівник  колективу завжди  виступає  посередником со? ціального контролю і адміністративно?державної влади. Лідер – це член групи, що добровільно приймає на себе значно більшу міру відповідальності у досягненні  групових  цілей, ніж того вимагають формальні приписи або загальноприйняті норми.

В соціальній психології існує декілька точок зору на природу і

сутність  лідерства.  Одна з них – „теорія рис” – обґрунтовує вису? нення лідерів їх особистісними якостями. Інша – „ситуаційна  тео? рія” – обґрунтовує ініціативну поведінку  особистості  потребами соціальної  ситуації, що склалася.

Активне  дослідження проблеми  лідерства  розпочалось після

відомих експериментів К. Левіна, який  вивчав „стиль лідерства” – систему прийомів впливу лідера на групу. К. Левін виділив такі стилі лідерства:  авторитарний, демократичний і анархічний  (лібераль? ний). Ця типологія  стилів лідерства  у вітчизняній соціальній  пси? хології є найбільш поширеною.

8. З проблемою  лідерства  і керівництва тісно пов’язано про? цес прийняття групою рішення. Теоретичною стороною проблеми групового  рішення  є питання  порівняльної цінності  групових  і


індивідуальних рішень. В дослідженні цього питання  тривалий час панувала  традиція  розглядати групове рішення як таке, що прий? мається в результаті усереднення індивідуальних думок і суджень її членів. Цей процес усереднення групових  рішень було названо процесом  нормалізації групи. Подальше  дослідження цього про? цесу виявило цікаві феномени,  які засвідчили,  що групове рішен? ня не можна трактувати так спрощено. В 70?х рр. ХХ ст. було опи? сано феномен, який отримав назву „групомислення”.

Групомислення погіршує  якість  прийняття рішення  до межі

набагато нижчої  за усереднене.  Феномен групомислення виникає тоді, коли збереження єдності і солідарності  групи вважається чле? нами групи більш важливим, ніж реалістичний погляд на речі.

Дослідження процесу прийняття групового  рішення  виявило також феномен групової поляризації, який полягає в тім, що в про? цесі виробітки  значущого для групи рішення відбувається своєрід? на екстремізація групової думки: вона тяжіє до крайніх  значень, а кількість середніх, проміжних  рішень скорочується.

Окремим випадком групової поляризації є феномен зрушення

до ризику, який виявляється в тому, що загальноприйняте групове рішення виявляється більш ризикованим порівняно з усередненим.

9. Проблеми прийняття групових  рішень пов’язано з розроб?

кою технологій  прийняття ефективних рішень. Найбільш дослі? дженою є техніка проведення дискусій, яка відбувається перед прий? няттям групового рішення. Із найбільш поширених форм дискусії є

„нарада”, „брейнстормінг”, метод сінектики та ін.