Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Назвіть  загальні  особливості  теорій, які отримали  назву

“психології народів і мас”.

2.         Опишіть  соціальні  умови, в яких виникла  “психологія  на?

родів і мас”.

3.         Які інтелектуальні та наукові підґрунтя мала “психології мас”?

4.         В чому полягає сутність теорії натовпу Г. Лебона?

5.         Назвіть  головні ознаки маси, які визначено  Г. Лебоном.

6.         Які чинники  суспільного руху виокремлює Г. Лебон?

7.   Чим  зумовлена  ідея  аномальності натовпу  в концепції

“психології мас”?

8.         Визначте сутність концепції наслідування Г. Тарда.

9.   В чому  полягає  механізм  законів  наслідування в кон?

цепції Г. Тарда?

10. Які положення “психології  мас” розробляв З. Фрейд  у своїй концепції?

11. Проаналізуйте проблему взаємовідносин індивідів  (маси)

і лідера (вождя) З. Фрейда.

12. Які обставини  змусили  С. Московічі  у 80?х роках  ХХ ст. взятись  за аналітичний аналіз ідеї наслідування?

13. Яка ідея покладена в основу “психології народів”?

14. Назвіть  три галузі, які визначено  В. Вундтом  в якості  ос?

новного предмета вивчення психології народів.

15. Відмітьте  основні позиції, за якими  можна охарактеризу? вати позитивний внесок в науку, що зроблено теоріями “психології народів і мас”.

16. Розкрийте сутність концепції “інстинктів соціальної поведін?

ки” Мак?Даугалла. Що її зближує з теоріями “психології народів і мас”?

17. В чому Ви бачите позитивний внесок в розвиток  соціаль?

ної психології перших підручників з цієї науки? Назвіть  їх авторів.

18. Які експерименти прийнято вважати початком експеримен?

тального етапу у розвитку  соціальної психології?

19. В чому сутність феномену соціальної  фасилітації?


20. В чому полягало головне наукове досягнення експериментів

Ф. Олпорта?

21. Чому експериментальна соціальна психологія стала з 30?х років американською?

22. В чому особливість дослідження фасилітації В. Меде?

23. Яке значення мала поява вимірювальних шкал в проведенні соціально?психологічних експериментів?

24. Які Ви знаєте вимірювальні шкали, що створені в терстоу?

нівському стилі?