Утворення малої групи

 

Оскільки малі групи існують в різноманітних сферах суспіль? ного життя, то способи їх утворення є досить різними. Найчастіше вони диктуються зовнішніми по відношенню  до групи факторами, наприклад, умовами розвитку  якоїсь організації, в рамках якої ви? никає мала група. Можна сказати, що мала група утворюється відпо? відно з потребою суспільного  розподілу  праці і взагалі з потребою функціонування суспільства. Наприклад, виробнича  бригада ство? рюється  у зв’язку з виникненням нового виробництва, а шкільний клас – у зв’язку з приходом дітей у систему освіти і т.ін. У всіх цих


випадках причини  утворення малої групи знаходяться поза самою групи і поза індивідами, які до неї входять, ці причини лежать в більш широкій соціальній  системі, з якої група набирає систему приписів відносно  своєї структури,  розподілу  ролей і статусів, а також цілі групової діяльності.  Всі ці фактори  складають зовнішні обставини, передумови  виникнення і існування  групи і не є психологічними механізмами її утворення,  які могли б пояснити,  як ззовні  задана група стає групою в психологічному значенні цього слова.

Питання психологічних механізмів утворення групи (психоло?

гічне оформлення групи)  можливо  досліджувати двома шляхами. Перший передбачає аналіз механізму прийняття кожним членом гру? пи уже існуючої групової ціннісно?нормативної системи. Це пробле? ма, яка стосується не стільки утворення групи, скільки “підключен? ня” до неї нового члена. В цьому випадку аналіз передбачає  дослід? ження феномену тиску групи на індивіда, підпорядкування його групі.

Другий шлях дослідження механізму утворення групи передба?

чає вивчення процесу створення групових норм та цінностей за умо? ви одночасного вступу в групу багатьох індивідів та наступне все більш повне прийняття цих норм, сприйняття всіма членами групи групо? вих цілей. В цьому випадку  аналіз психологічного механізму  утво? рення групи здійснюється в плані вивчення  групової згуртованості.