Діагностика психологічного клімату в малій виробничій групі (В.В. Шпалінський, Е.Г. Шелест)

 

Інструкція. Перед вами опитувальник з двома колонками з про? тилежними за смислом судженнями. Кожне з них – своєрідний па? раметр психологічного клімату  первинного  колективу. В лівій ко? лонці – судження, що відповідають  ознакам здорового психологіч? ного клімату, в правій – антипод кожного судження. Між антипода? ми – п’ятибальна шкала. Чим ближче до лівого або правого суджен? ня в кожній парі ви зробите відмітину, тим більше виражено  дану ознаку  у вашому колективі.  Середня  відповідь  “3” являється про? міжною, яка свідчить про наявність  обох ознак.

 

Опитувальник

 

 

Ознаки здорового психологічного клімату

 

Шкала оці- нки

Ознаки нездорового психологічного клімату

1. Я рідко бачу на початку робочого дня похмурі  і піс? ні обличчя своїх колег.

 

 

5?4?3?2?1

1. Більшість членів ко? лективу приходять на роботу з буденним на? строєм, не відчуваючи натхнення  і підйому.

2. Більшість з нас радіє, ко? ли з’являється можливість поспілкуватись один з од? ним.

 

5?4?3?2?1

2. Члени  нашого коле? ктиву виявляють бай? дужість до емоційного спілкування.

Продовження на наступній сторінці


Продовження таблиці

 

 

Ознаки здорового психологічного клімату

 

Шкала оці- нки

Ознаки нездорового психологічного клімату

3. Доброзичливість і довір? ливі  інтонації  переважають в нашому діловому спілку? ванні.

 

5?4?3?2?1

3.  Нервозність, явна або прихована дратів? ливість  забарвлює   на? ші ділові стосунки.

4. Успіхи  кожного  з нас щиро радують всіх інших і майже ні у кого не викли? кають заздрощів.

 

5?4?3?2?1

4. Успіх майже кожно? го з нас може виклика? ти хворобливу  реакцію оточуючих.

5. В нашому  колективі  но? вак скоріше за все зустріне доброзичливість і привіт? ність.

 

5?4?3?2?1

5. В нашому  колективі новак ще довго буде почуватись чужаком.

6.  У  випадку   неприємнос? тей ми не спішимо звину? вачувати  один одного, а на? магаємося спокійно розі? братись у їх причинах.

 

5?4?3?2?1

6. У випадку  неприєм? ностей у нас будуть намагатись звалити провину один на одно? го або знайдуть  винно? го.

7. Коли поряд з нами наш керівник, ми почуваємося природно і розкуто.

 

5?4?3?2?1

7. В присутності  кері? вника багато з нас від? чувають себе скуто і напружено.

8. У нас прийнято  ділитись своїми  сімейними   радоща? ми і турботами.

 

5?4?3?2?1

8. Багато хто з нас вважає за краще “своє” носити “в собі”.

9. Несподіваний виклик  до керівника  у більшості  з нас не викликає негативних емоцій.

 

5?4?3?2?1

9. Несподіваний ви? клик до керівника у багатьох з нас супро? воджується негатив? ними емоціями.


Продовження таблиці

 

 

Ознаки здорового психологічного клімату

 

Шкала оці- нки

Ознаки нездорового психологічного клімату

10. Той, хто порушує тру? дову   дисципліну,    відпові? дає у нас не тільки перед керівником, але й всім колективом.

 

5?4?3?2?1

10. Той, хто порушує трудову дисципліну, відповідає у нас лише перед керівником.

11. Більшість критичних зауважень ми висловлюємо один одному тактично, ви? ходячи з найкращих поба? жань.

 

5?4?3?2?1

11. У нас критичні за? уваження    частіше    за все носять характер явних або прихованих випадів.

12. Поява  керівника  викли? кає у нас приємне пожвав? лення.

5?4?3?2?1

12. Поява керівника  у більшості з нас особ? ливих радощів не ви? кликає.

13. В нашому колективі  гла?

сність – це норма життя.

5?4?3?2?1

13. До справжньої  гла? сності в нашому коле? ктиві ще далеко.

Разом балів

 

 

 

 

Обробка та інтерпретація

 

Підсумкові результати психологічного клімату за даною шка?

лою знаходяться в діапазоні від 65 до 13 балів.

Високої  сприятливості психологічного клімату  відповідають показники в діапазоні 42?65 балів; середньої сприятливості – 31?41 бал; незначної сприятливості – 20?30 балів.

Кількісні  показники менш як 20 балів свідчать про несприят?

ливий психологічний клімат.


Література

1.         Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: МГУ,

1994. – 496 с.

2.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М: Изд?во МГУ, 1980.

3.         Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Совре?

менная социальная психология на Западе. – М., 1978.

4.   Аникеева  Н.П. Психологический климат  в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – 224 с.

5.         Аронсон Э. Общественное животное. – М., 1998.

6.   Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы  поведения  человека  в социуме.  – СПб: Еврознак,  2002. – 560 с.

7.   Белкин П.Г., Емельянова Е.Н., Иванов  М.А. Социальная психология научного коллектива. – М.: Наука, 1987. – 214 с.

8.   Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования. – М.: Изд?во МГУ, 1984. – 208 с.

9.   Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – М.: Изд?во БГУ, 1976.

10. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підруч?

ник. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

11. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой груп?

пы. – М.: Изд?во МГУ, 1991. – 207 с.

12. Межличностное восприятие в группе / Под ред. Г.М. Лаза?

рева. – М.: МГУ, 1982.

13. Немов Р.С., Кирингнин А.Г. Путь к коллективу. Книга для учителей  о психологии ученического  коллектива. – М.: Педагоги? ка, 1988. – 145 с.

14. Орбан?Лембрик Л.Е  Соціальна психологія:  Навч.  по?

сібник. – Київ: Академвидав,  2003.

15. Пайнс  Э., Маслач  К. Практикум по социальной психоло?

гии. – СПб, 2000.

16. Перспективы социальной психологии:  Пер. с англ. – М.: ЭКСМ?Пресс, 2001. – 688 с.

17. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.


18. Парыгин Б.Д. Социально?психологический климат коллек?

тива. Пути и методы изучения.  – Л.: Наука, 1981. – 192 с.

19. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982.

20. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психоло?

гия коллектива. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.

21. Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности. Теоретико?методологический аспект. – Л.: Изд?во ЛГУ, 1990. – 184 с.

22. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб, 2000.

23. Робер  М.А., Тильман  Ф. Психология индивида  и группы: Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1988.

24. Смелзер  Н. Социология. – М., 1994.

25. Шапарь В.Б. Методы социальной психологии.  – Ростов на

Дону, 2003.

26. Шихирев П. Современная социальная психология. – М.: ИП РАМ, 2000. – 448 с.

27. Щепанский Я.  Элементарные понятия социологии. – М.: Прогресс, 1970.