Основні терміни та поняття

 

Соціальна група, мала соціальна  група, соціометрія,  соціоно? мія, соціодинаміка, соціатрія, мікросоціологія, психодрама, соціод? рама, почуття соціабельності, хоторнські  експерименти, теорія “людських стосунків”, соціальна поведінка, групова динаміка, пси? хологічне поле, соціальне поле, первинні групи, вторинні групи, формальні групи, неформальні групи, групи членства,  референтні групи, соціально?психологічний клімат групи.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Співвіднесіть поняття  “соціальна група” і “мала група”.

2.         Дайте визначення поняттю “мала соціальна група”.

3.         Укажіть причини, з яких мала група стала фокусом інтере?

су соціальної психології  у ХХ столітті.

4.   Визначте  головні  підходи  до вивчення малих  соціальних груп у соціальній  психології.

5.         В якому значенні вживається поняття  “соціометрія”? Дай?

те характеристику соціометрії як теорії малих груп.

6.   Наведіть приклади використання на практиці соціатрії. Чим відрізняється психодрама від соціодрами?


7.         Дайте характеристику мікросоціології Дж. Морено. Чи мож?

лива в реальності “соціометрична революція”?

8.         Які ви знаєте соціометричні техніки? Для чого вони вико?

ристовуються?

9.   Що таке соціально?психологічний клімат групи і як він ви? мірюється? Яке значення має соціально?психологічний клімат гру? пи для окремого індивіда?

10. В чому сутність хоторнських експериментів? Хто їх прово?

див і з якою метою?

11. Яке основне наукове відкриття було зроблено в результаті проведення хоторнських експериментів?

12. Хто є засновником теорії “людських стосунків”? Розкрий?

те її основний  зміст.

13. В чому полягає протилежність “теорії людських стосунків”

і тейлоризму? Аргументуйте  свою відповідь.

14. В чому полягають  особливості  вивчення малих груп шко?

лою “групової динаміки” К. Левіна?

15. Як ви розумієте поняття  “психологічне поле”, “соціальне поле” і “соціальна поведінка”?

16. Які ознаки  взаємодії  людей, що характерні  для  ситуації малої групи, виділяє  А. Донцов?

17. Дайте кількісну  характеристику малої групи. Визначте  їх нижню та верхню межі.

18. Які вам відомі класифікації малих груп? Визначте ті з них, які є найбільш поширеними.

19. Що таке первинна  група? Покажіть  її значення  для життє?

діяльності особистості. Чому первинні групи потрібно розглядати в єдності з вторинними?

20. Яку функцію в суспільстві і життєдіяльності індивіда викону?

ють формальні групи? Дайте визначення поняттю “формальна  група”.

21. Яке значення  в життєдіяльності людини  мають  нефор?

мальні групи? Дайте визначення поняттю “неформальна група”.

22. Чому потрібно розглядати формальні і неформальні групи у взаємозв’язку? Аргументуйте  свою відповідь.


23. Що таке соціально?психологічний клімат групи? Яке зна? чення має цей феномен для соціально?психологічної науки і со? ціальної реальності?

24. Дайте визначення поняттю “референтна група”. Які функції

в системі “суспільство – особистість” виконує  референтна група?

25. Визначте  сфери прикладних соціально?психологічних до?

сліджень, де застосовується теорія референтних груп.