Основні терміни та поняття

 

Соціальна група, несоціальна  група, сумісна діяльність,  само? категоризація, композиція групи, склад групи, структура групи, гру? пові процеси,  групові норми, санкції,  інструментальна діяльність, експресивна діяльність, вертикальна структура групи, горизонталь? на структура групи, групові експектації, групові норми, групові пра? вила, групові атрибути, групові санкції, статус особистості, позиція особистості, соціальна  роль, типологія  групових ролей, класифіка? ція  груп, критерії  класифікації, номінальні  групи, реальні  групи, лабораторні групи, природні групи, великі групи, малі групи, групи членства,  референтні групи, первинні  і вторинні  групи, довготри? валі і короткочасні групи, закриті  і відкриті  групи, організовані  і неорганізовані групи.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.   Чим відрізняються соціальні групи від несоціальних груп? Що є основною характеристикою соціальних  груп?

2.         Дайте визначення поняттю “соціальна група”.

3.   Співвіднесіть історію розвитку соціальної психології з ево? люцією поняття “група”. Чи згодні Ви з думкою про те, що саме ви? ділення групи в якості предмета дослідження сприяло  тому, що со? ціальна психологія виділилась в окрему дисципліну?


4.         Покажіть зв’язок основних характеристик сумісної групо?

вої діяльності  з основними параметрами соціальної групи.

5.   Чому сам факт присутності людей в одному місці не може визначити соціальну групу? Аргументуйте  свою відповідь.

6.         Назвіть  причини  об’єднання людей в групи. Які потреби

людини можуть задовольнятись тільки в групі і чому?

7.         Назвіть  елементарні  параметри  групи. За якими двома оз?

наками можна їх класифікувати?

8.         Дайте характеристику композиції (складу) групи.

9.   Охарактеризуйте групу за її структурою, розкрийте верти? кальну  і горизонтальну структуру  групи. Дайте  характеристику моделі групової структури,  розробленої А.В. Петровським.

10. Який зміст Ви вкладаєте  в поняття  “групові процеси”?

11. Яке значення  для функціонування групи має система гру?

пових очікувань (експектацій)? Аргументуйте  свою відповідь.

12. Як пов’язані  групові  норми  і групові  санкції?  Розкрийте зміст взаємозалежності цих феноменів.

13. Який  зміст  вкладається в поняття “статус особистості”? Чому особистий статус людини є великою індивідуальною цінністю? Аргументуйте  свою відповідь.

14. Дайте визначення поняттю “соціальна роль”. Як соціальна

роль пов’язана з виконанням функцій  людиною?

15. Покажіть, які існують потенційно небезпечні ситуації, що пов’язані з соціальними ролями. Що означає поняття “увійти в роль”? Прокоментуйте експеримент Ф. Зімбардо з приводу впливу соціальної ролі на ідентичність особистості.

16. Скільки класифікацій груп Ви знаєте?  Що покладено  в

основу класифікацій груп? Наведіть приклади відомих Вам кла?

сифікацій груп.

17. Чи може кількість членів групи впливати на характеристи?

ки самої групи? Якщо так, то яким чином?

18. Покажіть  позитивні і негативні наслідки  збільшення кількості  членів групи.


Література

 

1.   Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. – М.: Наука, 1995. – 324 с.

2.         Аникеева  Н.П. Психологический климат  в коллективе. –

М.: Просвещение, 1989. – 224 с.

3.         Аронсон Э. Общественное животное. – М., 1998. – 517 с.

4.   Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы  поведения  человека  в социуме.  – СПб: Еврознак,  2002. – 560 с.

5.   Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования. – М.: Изд?во МГУ, 1984. – 208 с.

6.         Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підруч?

ник. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

7.         Левин К. Разрешение социальных конфликтов. – СПб, 2000.

8.   Орбан?Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2003.

9.         Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.

10. Перспективы социальной психологии:  Пер. с англ. – М.: ЭКСМ?Пресс, 2001. – 688 с.

11. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982.

12. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб, 2000.

13. Обер  М.А., Гильман  Ф. Психология индивида  и группы: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1988.

14. Смелзер  М. Социология. – М., 1994.

15. Шибутани Г. Социальная психология: Пер. с англ. – Рос?

тов на дону: Феникс, 1998. – 544 с.

16. Шихирев П. Современная социальная психология. – М.: ИП РАМ, 2000. – 448 с.