Розділ VІ.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП

 

В нашому світі проживає біля 6 млрд окремих індивідів, які в процесі своєї життєдіяльності об’єднуються у певні групування, яких нараховується дуже багато, і всі вони  різні. Існує  біля  200 націо? нально?державних об’єднань, 4 млн громад у різних населених пун? ктах, 20 млн економічних організацій  і сотні мільйонів  інших фор? мальних і неформальних груп, чи це сім’я, збори мешканців або по? бачення закоханих. Іноді групи – це просто люди , які знаходяться поруч.

Як же ці групи впливають на своїх членів? Чи може один член групи впливати на інших, і якщо так, то яким чином це відбуваєть? ся і з якими наслідками? Проблема груп, в які об’єднуються люди в процесі своєї життєдіяльності, – це важливе  питання  не тільки со? ціальної  психології,  але й соціології.  В соціальному аспекті групи виділяються і досліджуються з точки зору місця, яке вони займа? ють в системі суспільних  відносин як ячейка цих відносин. Для со? ціально?психологічного підходу є характерним інший аспект дослі? дження  груп. Група розглядається з точки  зору значимості  її для індивіда. Соціально?психологічний аналіз групи передбачає визна?


чення таких її характеристик, які значимі для людини в психологіч? ному плані; визначення норм, цінностей та інших особливостей гру? пи, які формують і зумовлюють  свідомість і поведінку людини.

Існування різних об’єднань, груп і їх вплив на психіку окремої

людини – це об’єктивний результат історичного розвитку людської цивілізації. Вони об’єктивно існують незалежно від відношень пред? ставників  тієї або іншої науки, яка досліджує  ці об’єднання. Факт впливу цих об’єднань на індивідуума  неоднаково  усвідомлювався і оцінювався мислителями різних епох. Соціальна психологія тільки в останні півтора столітя  приєдналась до наук, які мають свій спе? цифічний інтерес у вивченні людських спільнот і об’єднань.

Спілкування в контексті  конкретної групи, особистісні  зміни, що відбуваються під впливом  соціального  оточення, сама група як суб’єкт цілеспрямованої активності  – це найбільш  значимий  зміст соціальної психології як наукової дисципліни з перших років її існу? вання. В окремі періоди розвитку психологічного знання соціальна психологія  і групова психологія вважались синонімами. Так було в Росії на початку ХХ ст. (ідеї В.М. Бехтерєва, Л.С. Виготського), це також значною мірою властиво соціально?психологічним гілкам інтеракціонізма і біхевіоризма. Отже, проблема групи – центральна проблема соціальної психології


20. Проблема групи в соціальній психології